CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
241 22-HD/VPTW Hướng dẫn về ban hành một số văn bản của các cơ quan lãnh đạo đảng cấp tỉnh, thành phố 22/03/2017
242 487-QĐ/TU Quyết định ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Đảng của Tỉnh ủy Bình Định 21/02/2017
243 66-QĐ/TW Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hànhvà thể thức văn bản của Đảng 06/02/2017
244 14-HD/VPTW Hướng dẫn việc xây dựng và ban hành danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 14/12/2016
245 242-QĐ/TU Quyết định ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của Tỉnh ủy 19/05/2016
246 58-HD/VPTW Hướng dẫn xác định và ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 12/11/2015
247 270-QĐ/TW Quy định về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam 06/12/2014
248 27-HD/VPTW Hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy theo Thông tư số 03/2010/TT-BNV, ngày 29-4-2010 và Thông tư số 12/2010/TT-BNV, ngày 26-11-2010 của Bộ Nội vụ 10/12/2013
249 01/2011/QH13 Luật Lưu trữ 11/11/2011
STT: 241 Số hiệu: 22-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn về ban hành một số văn bản của các cơ quan lãnh đạo đảng cấp tỉnh, thành phố Ngày ban hành: 22/03/2017 Tải về:
STT: 242 Số hiệu: 487-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định ban hành Danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Đảng của Tỉnh ủy Bình Định Ngày ban hành: 21/02/2017 Tải về:
STT: 243 Số hiệu: 66-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hànhvà thể thức văn bản của Đảng Ngày ban hành: 06/02/2017 Tải về:
STT: 244 Số hiệu: 14-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn việc xây dựng và ban hành danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày ban hành: 14/12/2016 Tải về:
STT: 245 Số hiệu: 242-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định ban hành Danh mục các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của Tỉnh ủy Ngày ban hành: 19/05/2016 Tải về:
STT: 246 Số hiệu: 58-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn xác định và ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày ban hành: 12/11/2015 Tải về:
STT: 247 Số hiệu: 270-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam Ngày ban hành: 06/12/2014 Tải về:
STT: 248 Số hiệu: 27-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy theo Thông tư số 03/2010/TT-BNV, ngày 29-4-2010 và Thông tư số 12/2010/TT-BNV, ngày 26-11-2010 của Bộ Nội vụ Ngày ban hành: 10/12/2013 Tải về:
STT: 249 Số hiệu: 01/2011/QH13 Tên văn bản: Luật Lưu trữ Ngày ban hành: 11/11/2011 Tải về: