CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 114-KH/BTCTW Kế hoạch số 114-KH/BTCTW, ngày 21/4/2023 của Ban Tổ chức Trung ương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 21/04/2023
2 12-HD/BTCTW Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên 18/01/2022
3 08-HD/BTCTW Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng 27/09/2021
4 33-HD/BTCTW Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 30/10/2020 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mỗi liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú 30/10/2020
5 27-HD/BTCTW Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 20/12/2019
STT: 1 Số hiệu: 114-KH/BTCTW Tên văn bản: Kế hoạch số 114-KH/BTCTW, ngày 21/4/2023 của Ban Tổ chức Trung ương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 Ngày ban hành: 21/04/2023 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 12-HD/BTCTW Tên văn bản: Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên Ngày ban hành: 18/01/2022 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 08-HD/BTCTW Tên văn bản: Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng Ngày ban hành: 27/09/2021 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 33-HD/BTCTW Tên văn bản: Hướng dẫn số 33-HD/BTCTW ngày 30/10/2020 của Ban Tổ chức Trung ương thực hiện một số nội dung trong Quy định số 213-QĐ/TW của Bộ Chính trị về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mỗi liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú Ngày ban hành: 30/10/2020 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 27-HD/BTCTW Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ thôi tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp Ngày ban hành: 20/12/2019 Tải về: