CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 18-NQ/TW Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao 16/06/2022
2 19-NQ/TW Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 16/06/2022
3 20-NQ/TW Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới 16/06/2022
4 21-NQ/TW Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới 16/06/2022
5 12-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới 05/01/2022
6 37-QĐ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định những điều đảng viên không được làm 25/10/2021
7 21-KL/TW Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" 25/10/2021
8 24-QĐ/TW Quy định thi hành Điều lệ Đảng 30/07/2021
9 22-QĐ/TW Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 28/07/2021
10 55-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 11/02/2020
11 213-QĐ/TW Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú 02/01/2020
12 212-QĐ/TW Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 30/12/2019
STT: 1 Số hiệu: 18-NQ/TW Tên văn bản: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao Ngày ban hành: 16/06/2022 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 19-NQ/TW Tên văn bản: Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ngày ban hành: 16/06/2022 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 20-NQ/TW Tên văn bản: Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới Ngày ban hành: 16/06/2022 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 21-NQ/TW Tên văn bản: Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới Ngày ban hành: 16/06/2022 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 12-CT/TW Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới Ngày ban hành: 05/01/2022 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 37-QĐ/TW Tên văn bản: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định những điều đảng viên không được làm Ngày ban hành: 25/10/2021 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 21-KL/TW Tên văn bản: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" Ngày ban hành: 25/10/2021 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 24-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định thi hành Điều lệ Đảng Ngày ban hành: 30/07/2021 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 22-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Ngày ban hành: 28/07/2021 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 55-NQ/TW Tên văn bản: Nghị quyết của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ngày ban hành: 11/02/2020 Tải về:
STT: 11 Số hiệu: 213-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú Ngày ban hành: 02/01/2020 Tải về:
STT: 12 Số hiệu: 212-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Ngày ban hành: 30/12/2019 Tải về: