CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 827-QĐ/TU Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố công khai dự toán nguồn ngân sách Nhà nước năm 2023 của khối Đảng tỉnh 22/12/2022
2 691-QĐ/TU Quyết định công bố công khai quyết toán nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 của Khối Đảng tỉnh 19/08/2022
3 616-QĐ/TU Quyết định 616-QĐ/TU của Tỉnh ủy Bình Định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh 14/06/2022
4 135/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 13/01/2022
5 478-QĐ/TU Quyết định công bố công khai dự toán nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 của khối Đảng tỉnh 23/12/2021
6 883-QĐ/BTGTW Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện 24/11/2021
7 373-QĐ/TU Quyết định công bố công khai Quyết toán nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 của Khối Đảng tỉnh 05/08/2021
8 23-QĐ/TW Quyết định về việc ban hành Quy chế công tac dân vận của hệ thống chính trị 30/07/2021
9 93-QĐ/TU Quyết định công bố công khai Dự toán nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2021 của khối Đảng tỉnh 21/12/2020
10 91-QĐ/TU Quyết định công bố công khai Quyết toán nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2019 của khối Đảng tỉnh 21/12/2020
11 15/2020/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 24/04/2020
12 447/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19 01/04/2020
13 1607-QĐ/TU Quyết định về việc kiện toàn, bổ sung thành viên BCĐ thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 30/01/2020
14 1595-QĐ/TU Quyết định công bố công khai Dự toán nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2020 của khối Đảng tỉnh 27/12/2019
15 30/2019/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trích lập quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định 26/08/2019
16 1235-QĐ/TU Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bình Định 28/12/2018
17 1234-QĐ/TU Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy 28/12/2018
18 1179-QĐ/TU Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy 05/12/2018
19 1174-QĐ/TU Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 22/11/2018
20 1173-QĐ/TU Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy 22/11/2018
STT: 1 Số hiệu: 827-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy công bố công khai dự toán nguồn ngân sách Nhà nước năm 2023 của khối Đảng tỉnh Ngày ban hành: 22/12/2022 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 691-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định công bố công khai quyết toán nguồn ngân sách nhà nước năm 2021 của Khối Đảng tỉnh Ngày ban hành: 19/08/2022 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 616-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định 616-QĐ/TU của Tỉnh ủy Bình Định về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Ngày ban hành: 14/06/2022 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 135/QĐ-UBND Tên văn bản: Quyết định Về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Ngày ban hành: 13/01/2022 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 478-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định công bố công khai dự toán nguồn ngân sách Nhà nước năm 2022 của khối Đảng tỉnh Ngày ban hành: 23/12/2021 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 883-QĐ/BTGTW Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện Ngày ban hành: 24/11/2021 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 373-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định công bố công khai Quyết toán nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 của Khối Đảng tỉnh Ngày ban hành: 05/08/2021 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 23-QĐ/TW Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy chế công tac dân vận của hệ thống chính trị Ngày ban hành: 30/07/2021 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 93-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định công bố công khai Dự toán nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2021 của khối Đảng tỉnh Ngày ban hành: 21/12/2020 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 91-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định công bố công khai Quyết toán nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2019 của khối Đảng tỉnh Ngày ban hành: 21/12/2020 Tải về:
STT: 11 Số hiệu: 15/2020/QĐ-TTg Tên văn bản: Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Ngày ban hành: 24/04/2020 Tải về:
STT: 12 Số hiệu: 447/QĐ-TTg Tên văn bản: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19 Ngày ban hành: 01/04/2020 Tải về:
STT: 13 Số hiệu: 1607-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định về việc kiện toàn, bổ sung thành viên BCĐ thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị (khóa IX) về Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 Ngày ban hành: 30/01/2020 Tải về:
STT: 14 Số hiệu: 1595-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định công bố công khai Dự toán nguồn Ngân sách Nhà nước năm 2020 của khối Đảng tỉnh Ngày ban hành: 27/12/2019 Tải về:
STT: 15 Số hiệu: 30/2019/QĐ-UBND Tên văn bản: Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trích lập quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định Ngày ban hành: 26/08/2019 Tải về:
STT: 16 Số hiệu: 1235-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Bình Định Ngày ban hành: 28/12/2018 Tải về:
STT: 17 Số hiệu: 1234-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy Ngày ban hành: 28/12/2018 Tải về:
STT: 18 Số hiệu: 1179-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Văn phòng Tỉnh ủy Ngày ban hành: 05/12/2018 Tải về:
STT: 19 Số hiệu: 1174-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Ngày ban hành: 22/11/2018 Tải về:
STT: 20 Số hiệu: 1173-QĐ/TU Tên văn bản: Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Dân vận Tỉnh ủy Ngày ban hành: 22/11/2018 Tải về: