CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 48-KL/TW Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 30/01/2023
2 35-KL/TW Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở 05/05/2022
3 34-KL/TW Về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 18/04/2022
4 32-KL/TW Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ 30/03/2022
5 21-KL/TW Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" 25/10/2021
6 09-KL/TW Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên 09/07/2021
7 80-KL/TW Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân 20/06/2020
STT: 1 Số hiệu: 48-KL/TW Tên văn bản: Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 Ngày ban hành: 30/01/2023 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 35-KL/TW Tên văn bản: Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở Ngày ban hành: 05/05/2022 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 34-KL/TW Tên văn bản: Về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 Ngày ban hành: 18/04/2022 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 32-KL/TW Tên văn bản: Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ Ngày ban hành: 30/03/2022 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 21-KL/TW Tên văn bản: Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" Ngày ban hành: 25/10/2021 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 09-KL/TW Tên văn bản: Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên Ngày ban hành: 09/07/2021 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 80-KL/TW Tên văn bản: Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Ngày ban hành: 20/06/2020 Tải về: