CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 02-HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm 29/11/2021
2 10-HD/UBKTTW V/v hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp tô chức cơ sở đảng và cấp cơ sở trong Công an nhân dân 15/02/2020
3 09-HD/UBKTTW V/v hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội 14/02/2020
4 08-HD/UBKTTW V/v hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 14/02/2020
5 07-HD/UBKTTW Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 12/12/2019
STT: 1 Số hiệu: 02-HD/UBKTTW Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm Ngày ban hành: 29/11/2021 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 10-HD/UBKTTW Tên văn bản: V/v hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp tô chức cơ sở đảng và cấp cơ sở trong Công an nhân dân Ngày ban hành: 15/02/2020 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 09-HD/UBKTTW Tên văn bản: V/v hướng dẫn cơ cấu tổ chức và số lượng ủy viên ủy ban kiểm tra của đảng ủy cấp trên trực tiếp và cấp cơ sở thuộc Đảng bộ Quân đội Ngày ban hành: 14/02/2020 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 08-HD/UBKTTW Tên văn bản: V/v hướng dẫn công tác nhân sự ủy ban kiểm tra tại đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ngày ban hành: 14/02/2020 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 07-HD/UBKTTW Tên văn bản: Hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ngày ban hành: 12/12/2019 Tải về: