CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 25-CT/TW Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới 25/10/2023
2 37-CT/TU Chỉ thị 37 về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hiện nay 10/08/2023
3 35-CT/TU Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 08/06/2023
4 33-CT/TU Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người cao tuổi và Hội Người cao tuổi trong tình hình mới. 05/05/2023
5 21-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hoạt động tư pháp và một số nhiệm vụ cải cách tư pháp 12/05/2022
6 02/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia 26/04/2022
7 02/CT-UBND Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 22/02/2022
8 18-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 22/02/2022
9 13-CT/TW Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 17/01/2022
10 12-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới 05/01/2022
11 16-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 22/12/2021
12 13-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2020 - 2025 22/11/2021
13 16/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 16/09/2021
14 08-CT/TW CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 20/08/2021
15 06-CT/TW Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới 24/06/2021
16 05-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 23/06/2021
17 06-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng 25/12/2020
18 46-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 28/07/2020
19 45-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 20/06/2020
20 10/CT-UBND Về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và điều hành thu chi ngân sách địa phương trong điều kiện chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 27/04/2020
STT: 1 Số hiệu: 25-CT/TW Tên văn bản: Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới Ngày ban hành: 25/10/2023 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 37-CT/TU Tên văn bản: Chỉ thị 37 về chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc và nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu hiện nay Ngày ban hành: 10/08/2023 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 35-CT/TU Tên văn bản: Chỉ thị số 35-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định lần thứ XII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 Ngày ban hành: 08/06/2023 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 33-CT/TU Tên văn bản: Chỉ thị số 33-CT/TU ngày 05/5/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người cao tuổi và Hội Người cao tuổi trong tình hình mới. Ngày ban hành: 05/05/2023 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 21-CT/TU Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XX) về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các hoạt động tư pháp và một số nhiệm vụ cải cách tư pháp Ngày ban hành: 12/05/2022 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 02/CT-TTg Tên văn bản: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia Ngày ban hành: 26/04/2022 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 02/CT-UBND Tên văn bản: Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Ngày ban hành: 22/02/2022 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 18-CT/TU Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 Ngày ban hành: 22/02/2022 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 13-CT/TW Tên văn bản: Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 Ngày ban hành: 17/01/2022 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 12-CT/TW Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới Ngày ban hành: 05/01/2022 Tải về:
STT: 11 Số hiệu: 16-CT/TU Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về việc tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 Ngày ban hành: 22/12/2021 Tải về:
STT: 12 Số hiệu: 13-CT/TU Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XX về đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2020 - 2025 Ngày ban hành: 22/11/2021 Tải về:
STT: 13 Số hiệu: 16/CT-UBND Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Ngày ban hành: 16/09/2021 Tải về:
STT: 14 Số hiệu: 08-CT/TW Tên văn bản: CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Ngày ban hành: 20/08/2021 Tải về:
STT: 15 Số hiệu: 06-CT/TW Tên văn bản: Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới Ngày ban hành: 24/06/2021 Tải về:
STT: 16 Số hiệu: 05-CT/TW Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 Ngày ban hành: 23/06/2021 Tải về:
STT: 17 Số hiệu: 06-CT/TU Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng Ngày ban hành: 25/12/2020 Tải về:
STT: 18 Số hiệu: 46-CT/TW Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 Ngày ban hành: 28/07/2020 Tải về:
STT: 19 Số hiệu: 45-CT/TW Tên văn bản: Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Ngày ban hành: 20/06/2020 Tải về:
STT: 20 Số hiệu: 10/CT-UBND Tên văn bản: Về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và điều hành thu chi ngân sách địa phương trong điều kiện chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 Ngày ban hành: 27/04/2020 Tải về: