CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp
Ngày 13/4/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Công văn số 1469 - CV/BTGTU về hướng dẫn một số nội dung liên quan tới nghi lễ và tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp. Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh giới thiệu nội dung Công văn này.