CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 124-QĐ/TW Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị 04/10/2023
2 96-QĐ/TW Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. 02/02/2023
3 48-KL/TW Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 30/01/2023
4 80-QĐ/TW Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 18/08/2022
5 35-KL/TW Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở 05/05/2022
6 15-NQ/TW Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 05/05/2022
7 34-KL/TW Về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 18/04/2022
8 10-NQ/TW Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 10/02/2022
9 06-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 24/01/2022
10 23-QĐ/TW Quyết định về việc ban hành Quy chế công tac dân vận của hệ thống chính trị 30/07/2021
11 45-CT/TW Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 20/06/2020
STT: 1 Số hiệu: 124-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị Ngày ban hành: 04/10/2023 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 96-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Ngày ban hành: 02/02/2023 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 48-KL/TW Tên văn bản: Kết luận số 48-KL/TW, ngày 30/1/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 Ngày ban hành: 30/01/2023 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 80-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử Ngày ban hành: 18/08/2022 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 35-KL/TW Tên văn bản: Kết luận số 35-KL/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở Ngày ban hành: 05/05/2022 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 15-NQ/TW Tên văn bản: Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ngày ban hành: 05/05/2022 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 34-KL/TW Tên văn bản: Về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 Ngày ban hành: 18/04/2022 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 10-NQ/TW Tên văn bản: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ngày ban hành: 10/02/2022 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 06-NQ/TW Tên văn bản: Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ngày ban hành: 24/01/2022 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 23-QĐ/TW Tên văn bản: Quyết định về việc ban hành Quy chế công tac dân vận của hệ thống chính trị Ngày ban hành: 30/07/2021 Tải về:
STT: 11 Số hiệu: 45-CT/TW Tên văn bản: Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Ngày ban hành: 20/06/2020 Tải về: