CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 108-HD/BTGTU Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 17/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 30/05/2024
2 75-HD/BTGTU Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới 26/07/2023
3 100-HD/BTGTW Hướng dẫn 100 Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể 17/04/2023
4 97-HD/BTGTW Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 8/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 08/03/2023
5 69-HD/BTGTW Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW, ngày 20/9/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025 20/09/2022
6 43-HD/BTGTU Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 04/08/2022
7 42-HD/BTGTU Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 18/07/2022
8 62-HD/BTGTW Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022) 20/06/2022
9 59-HD/BTGTW Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở 16/06/2022
10 60-HD/BTGTW Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới 16/06/2022
11 61-HD/BTGTW Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng 16/06/2022
12 32-HD/BTGTU Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 26/04/2022
13 12-HD/BTCTW Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên 18/01/2022
14 38-HD/BTGTW Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022 13/01/2022
15 25-HD/BTGTU V/v hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2022 15/12/2021
16 23-HD/BTGTU Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022 06/12/2021
17 02-HD/UBKTTW Hướng dẫn thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm 29/11/2021
18 19-HD/BTGTU Hướng dẫn triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" 13/10/2021
19 08-HD/BTCTW Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng 27/09/2021
20 18-HD/BTGTU Hướng dẫn Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo 10/08/2021
STT: 1 Số hiệu: 108-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 17/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ngày ban hành: 30/05/2024 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 75-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới Ngày ban hành: 26/07/2023 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 100-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn 100 Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Ngày ban hành: 17/04/2023 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 97-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 8/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 08/03/2023 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 69-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW, ngày 20/9/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025 Ngày ban hành: 20/09/2022 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 43-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ngày ban hành: 04/08/2022 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 42-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Ngày ban hành: 18/07/2022 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 62-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022) Ngày ban hành: 20/06/2022 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 59-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở Ngày ban hành: 16/06/2022 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 60-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Ngày ban hành: 16/06/2022 Tải về:
STT: 11 Số hiệu: 61-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng Ngày ban hành: 16/06/2022 Tải về:
STT: 12 Số hiệu: 32-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 26/04/2022 Tải về:
STT: 13 Số hiệu: 12-HD/BTCTW Tên văn bản: Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên Ngày ban hành: 18/01/2022 Tải về:
STT: 14 Số hiệu: 38-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022 Ngày ban hành: 13/01/2022 Tải về:
STT: 15 Số hiệu: 25-HD/BTGTU Tên văn bản: V/v hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2022 Ngày ban hành: 15/12/2021 Tải về:
STT: 16 Số hiệu: 23-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022 Ngày ban hành: 06/12/2021 Tải về:
STT: 17 Số hiệu: 02-HD/UBKTTW Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện Quy định những điều đảng viên không được làm Ngày ban hành: 29/11/2021 Tải về:
STT: 18 Số hiệu: 19-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" Ngày ban hành: 13/10/2021 Tải về:
STT: 19 Số hiệu: 08-HD/BTCTW Tên văn bản: Hướng dẫn kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng Ngày ban hành: 27/09/2021 Tải về:
STT: 20 Số hiệu: 18-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo Ngày ban hành: 10/08/2021 Tải về: