CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 108-HD/BTGTU Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 17/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 30/05/2024
2 75-HD/BTGTU Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới 26/07/2023
3 43-HD/BTGTU Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 04/08/2022
4 42-HD/BTGTU Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII 18/07/2022
5 487-CV/BTGTU V/v tăng cường cung cấp thông tin cho Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh 10/05/2022
6 32-HD/BTGTU Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 26/04/2022
7 09-KH/BTGTU Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bình Định năm 2022 20/01/2022
8 25-HD/BTGTU V/v hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2022 15/12/2021
9 23-HD/BTGTU Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022 06/12/2021
10 19-HD/BTGTU Hướng dẫn triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" 13/10/2021
11 18-HD/BTGTU Hướng dẫn Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo 10/08/2021
12 17-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước 09/08/2021
13 16-HD/BTGTU Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm 06/08/2021
14 15-HD/BTGTU Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh 25/06/2021
15 14-HD/BTGTU Hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng 14/05/2021
16 12-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảmh đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế" 19/04/2021
17 13-HD/BTGTU Hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 19/04/2021
18 11-HD/BTGTU Hướng dẫn việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chỉ của Đảng 12/04/2021
19 10-HD/BTGTU Hướng dẫn việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư 23/03/2021
20 09-HD/BTGTU Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2021 16/03/2021
STT: 1 Số hiệu: 108-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Kế hoạch số 72-KH/TU ngày 17/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 04/5/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ngày ban hành: 30/05/2024 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 75-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới Ngày ban hành: 26/07/2023 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 43-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn học tập, quán triệt, tuyên truyền Kết luận số 36-KL/TW ngày 23/6/2022 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh nguồn nước và an toàn đập, hồ chứa nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ngày ban hành: 04/08/2022 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 42-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII Ngày ban hành: 18/07/2022 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 487-CV/BTGTU Tên văn bản: V/v tăng cường cung cấp thông tin cho Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ngày ban hành: 10/05/2022 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 32-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 26/04/2022 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 09-KH/BTGTU Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bình Định năm 2022 Ngày ban hành: 20/01/2022 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 25-HD/BTGTU Tên văn bản: V/v hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2022 Ngày ban hành: 15/12/2021 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 23-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện công tác lý luận chính trị năm 2022 Ngày ban hành: 06/12/2021 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 19-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" Ngày ban hành: 13/10/2021 Tải về:
STT: 11 Số hiệu: 18-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo Ngày ban hành: 10/08/2021 Tải về:
STT: 12 Số hiệu: 17-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước Ngày ban hành: 09/08/2021 Tải về:
STT: 13 Số hiệu: 16-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm Ngày ban hành: 06/08/2021 Tải về:
STT: 14 Số hiệu: 15-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Ngày ban hành: 25/06/2021 Tải về:
STT: 15 Số hiệu: 14-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng Ngày ban hành: 14/05/2021 Tải về:
STT: 16 Số hiệu: 12-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảmh đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế" Ngày ban hành: 19/04/2021 Tải về:
STT: 17 Số hiệu: 13-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ngày ban hành: 19/04/2021 Tải về:
STT: 18 Số hiệu: 11-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chỉ của Đảng Ngày ban hành: 12/04/2021 Tải về:
STT: 19 Số hiệu: 10-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư Ngày ban hành: 23/03/2021 Tải về:
STT: 20 Số hiệu: 09-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2021 Ngày ban hành: 16/03/2021 Tải về: