CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 31/2021/NQ-HDND Nghị Quyết Sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung của Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thông trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị Quyết 75/2018/NQ-HDND ngày 19 tháng 7 năm 2021 11/12/2021
2 92/2021/NQ-HĐND Nghị Quyết v/v không thu học phí học kỳ I năm 2021 - 2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập, học viên giáo dục thường xuyên gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định 11/12/2021
3 33/2021/NQ-HDND Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non thuộc diện chuyển đổi sang loại hình trường công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định 11/12/2021
4 37/2021/NQ-HDND Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán theo Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khảm bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định 11/12/2021
5 34/2021/NQ-HDND Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 11/12/2021
6 21/2021/NQ-HDND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 11/12/2021
7 14/2019/NQ-HĐND Về ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025 26/08/2019
STT: 1 Số hiệu: 31/2021/NQ-HDND Tên văn bản: Nghị Quyết Sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung của Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thông trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị Quyết 75/2018/NQ-HDND ngày 19 tháng 7 năm 2021 Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 92/2021/NQ-HĐND Tên văn bản: Nghị Quyết v/v không thu học phí học kỳ I năm 2021 - 2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập, học viên giáo dục thường xuyên gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 33/2021/NQ-HDND Tên văn bản: Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non thuộc diện chuyển đổi sang loại hình trường công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 37/2021/NQ-HDND Tên văn bản: Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán theo Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khảm bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 34/2021/NQ-HDND Tên văn bản: Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 21/2021/NQ-HDND Tên văn bản: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 14/2019/NQ-HĐND Tên văn bản: Về ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2019-2025 Ngày ban hành: 26/08/2019 Tải về: