CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 100-HD/BTGTW Hướng dẫn 100 Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể 17/04/2023
2 97-HD/BTGTW Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 8/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 08/03/2023
3 69-HD/BTGTW Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW, ngày 20/9/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025 20/09/2022
4 62-HD/BTGTW Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022) 20/06/2022
5 59-HD/BTGTW Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở 16/06/2022
6 60-HD/BTGTW Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới 16/06/2022
7 61-HD/BTGTW Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng 16/06/2022
8 38-HD/BTGTW Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022 13/01/2022
9 883-QĐ/BTGTW Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện 24/11/2021
10 17-HD/BTGTW Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021) 29/07/2021
11 16-HD/BTGTW Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” 27/07/2021
12 132-HD/BTGTW Báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 10/04/2020
13 369-KH/BTGTW Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 18/02/2020
14 120-HD/BTGTW Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô - rô - na gây ra 03/02/2020
STT: 1 Số hiệu: 100-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn 100 Tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm 2023 và Lễ kỷ niệm 20 năm thực hiện Công ước 2003 của UNESCO về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể Ngày ban hành: 17/04/2023 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 97-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn số 97-HD/BTGTW ngày 8/3/2023 của Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 08/03/2023 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 69-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn số 69-HD/BTGTW, ngày 20/9/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong 03 năm 2023 - 2025 Ngày ban hành: 20/09/2022 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 62-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn số 62-HD/BTGTW ngày 20/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương tuyên truyền kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (07/8/1912 - 07/8/2022) Ngày ban hành: 20/06/2022 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 59-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng dành cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở Ngày ban hành: 16/06/2022 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 60-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới Ngày ban hành: 16/06/2022 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 61-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện chương trình bồi dưỡng nhận thức về Đảng Ngày ban hành: 16/06/2022 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 38-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022 Ngày ban hành: 13/01/2022 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 883-QĐ/BTGTW Tên văn bản: Quyết định ban hành Quy chế đào tạo, bồi dưỡng của Trung tâm chính trị cấp huyện Ngày ban hành: 24/11/2021 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 17-HD/BTGTW Tên văn bản: Tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở Đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021) Ngày ban hành: 29/07/2021 Tải về:
STT: 11 Số hiệu: 16-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” Ngày ban hành: 27/07/2021 Tải về:
STT: 12 Số hiệu: 132-HD/BTGTW Tên văn bản: Báo chí tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ngày ban hành: 10/04/2020 Tải về:
STT: 13 Số hiệu: 369-KH/BTGTW Tên văn bản: Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ngày ban hành: 18/02/2020 Tải về:
STT: 14 Số hiệu: 120-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô - rô - na gây ra Ngày ban hành: 03/02/2020 Tải về: