CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 487-CV/BTGTU V/v tăng cường cung cấp thông tin cho Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh 10/05/2022
2 32-HD/BTGTU Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 26/04/2022
3 25-HD/BTGTU V/v hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2022 15/12/2021
4 19-HD/BTGTU Hướng dẫn triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" 13/10/2021
5 18-HD/BTGTU Hướng dẫn Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo 10/08/2021
6 17-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước 09/08/2021
7 16-HD/BTGTU Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm 06/08/2021
8 15-HD/BTGTU Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh 25/06/2021
9 14-HD/BTGTU Hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng 14/05/2021
10 12-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảmh đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế" 19/04/2021
11 13-HD/BTGTU Hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 19/04/2021
12 11-HD/BTGTU Hướng dẫn việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chỉ của Đảng 12/04/2021
13 10-HD/BTGTU Hướng dẫn việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư 23/03/2021
14 09-HD/BTGTU Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2021 16/03/2021
15 08-HD/BTGTU Hướng dẫn Công tác thông tin đối ngoại; công tác tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021 02/03/2021
16 07-HD/BTGTU Hướng dẫn Công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021 23/02/2021
17 06-HD/BTGTU Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/03/2021) 19/02/2021
18 05-HD/BTGTU Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 05/02/2021
19 04-HD/BTGTU Hướng dẫn Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 29/01/2021
20 03-HD/BTGTU Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể 20/01/2021
STT: 1 Số hiệu: 487-CV/BTGTU Tên văn bản: V/v tăng cường cung cấp thông tin cho Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ngày ban hành: 10/05/2022 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 32-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 26/04/2022 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 25-HD/BTGTU Tên văn bản: V/v hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2022 Ngày ban hành: 15/12/2021 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 19-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn triển khai Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng "Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc" Ngày ban hành: 13/10/2021 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 18-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn Công tác tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo Ngày ban hành: 10/08/2021 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 17-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền bảo vệ môi trường, góp phần phát triển bền vững đất nước Ngày ban hành: 09/08/2021 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 16-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn tăng cường tuyên truyền việc thực hiện không săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm Ngày ban hành: 06/08/2021 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 15-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn bồi dưỡng, tập huấn chính trị hè năm 2021 cho đội ngũ giảng viên, giáo viên hệ thống giáo dục quốc dân và sinh hoạt chính trị đầu khóa của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Ngày ban hành: 25/06/2021 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 14-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn đẩy mạnh công tác tuyên truyền sau Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng Ngày ban hành: 14/05/2021 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 12-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 12-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về " Tăng cường sự lãnh đạo của Đảmh đối với công tác bảo đảm an ninh kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập kinh tế quốc tế" Ngày ban hành: 19/04/2021 Tải về:
STT: 11 Số hiệu: 13-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ngày ban hành: 19/04/2021 Tải về:
STT: 12 Số hiệu: 11-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn việc quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 25/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chỉ của Đảng Ngày ban hành: 12/04/2021 Tải về:
STT: 13 Số hiệu: 10-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn việc quán triệt và tổ chức thực hiện Quy chế 238 của Ban Bí thư Ngày ban hành: 23/03/2021 Tải về:
STT: 14 Số hiệu: 09-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn công tác khoa giáo năm 2021 Ngày ban hành: 16/03/2021 Tải về:
STT: 15 Số hiệu: 08-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn Công tác thông tin đối ngoại; công tác tuyên truyền biển, đảo; tuyên truyền công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới đất liền năm 2021 Ngày ban hành: 02/03/2021 Tải về:
STT: 16 Số hiệu: 07-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn Công tác văn hóa - văn nghệ năm 2021 Ngày ban hành: 23/02/2021 Tải về:
STT: 17 Số hiệu: 06-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/03/2021) Ngày ban hành: 19/02/2021 Tải về:
STT: 18 Số hiệu: 05-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn Tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2021 Ngày ban hành: 05/02/2021 Tải về:
STT: 19 Số hiệu: 04-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 Ngày ban hành: 29/01/2021 Tải về:
STT: 20 Số hiệu: 03-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền Kết luận số 70-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể Ngày ban hành: 20/01/2021 Tải về: