CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 37-KH/BTCTU Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, Xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 13/04/2020
2 35-KH/BTCTU Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thư V - năm 2020 01/04/2020
3 3798-CV/BTCTU về việc báo cáo tiến độ đại hội 03/03/2020
4 3774-CV/BTCTU Về việc báo cáo kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 25/02/2020
5 30-KH/BTCTU Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019 12/08/2019
6 20-HD/BTCTU Hướng dẫn về việc ký hợp đồng lao động trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 12/08/2019
7 366-BC/BTCTU Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện 12/08/2019
STT: 1 Số hiệu: 37-KH/BTCTU Tên văn bản: Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, Xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 Ngày ban hành: 13/04/2020 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 35-KH/BTCTU Tên văn bản: Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thư V - năm 2020 Ngày ban hành: 01/04/2020 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 3798-CV/BTCTU Tên văn bản: về việc báo cáo tiến độ đại hội Ngày ban hành: 03/03/2020 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 3774-CV/BTCTU Tên văn bản: Về việc báo cáo kết quả đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ngày ban hành: 25/02/2020 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 30-KH/BTCTU Tên văn bản: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019 Ngày ban hành: 12/08/2019 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 20-HD/BTCTU Tên văn bản: Hướng dẫn về việc ký hợp đồng lao động trong các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội Ngày ban hành: 12/08/2019 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 366-BC/BTCTU Tên văn bản: Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy cấp huyện Ngày ban hành: 12/08/2019 Tải về: