CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 02/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia 26/04/2022
2 38/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 17/03/2022
3 128/NĐ-CP Nghị quyết Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; 11/10/2021
4 15/2020/QĐ-TTg Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 24/04/2020
5 447/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19 01/04/2020
6 16/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 31/03/2020
STT: 1 Số hiệu: 02/CT-TTg Tên văn bản: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia Ngày ban hành: 26/04/2022 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 38/NQ-CP Tên văn bản: Nghị quyết ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 Ngày ban hành: 17/03/2022 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 128/NĐ-CP Tên văn bản: Nghị quyết Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Ngày ban hành: 11/10/2021 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 15/2020/QĐ-TTg Tên văn bản: Quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Ngày ban hành: 24/04/2020 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 447/QĐ-TTg Tên văn bản: Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố dịch COVID-19 Ngày ban hành: 01/04/2020 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 16/CT-TTg Tên văn bản: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Ngày ban hành: 31/03/2020 Tải về: