CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 03-HD/VPTW Hướng dẫn quản lý và sử dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng 04/06/2021
2 62-HD/VPTW Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đảng bộ các cấp 04/02/2020
3 60-HD/VPTW Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 17/01/2020
4 50-HD/VPTW Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu 10/10/2019
5 52-HD/VPTW Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam 10/10/2019
6 51-HD/VPTW Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư và công tác lưu trữ 10/10/2019
7 45-HD/VPTW Hướng dẫn tổ chức giải mật tài liệu lưu trữ ở các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử của Đảng ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử của Đảng ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 12/02/2019
8 40-HD/VPTW Hướng dẫn số hoá tài liệu tại các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội 07/11/2018
9 36-HD/VPTW Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng 03/04/2018
10 29-HD/VPTW Hướng dẫn tổ chức xác định giá trị tài liệu ở các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội 12/09/2017
11 30-HD/VPTW Hướng dẫn thực hiện "Bảng thời hạn bảo quản mẫu những tài liệu chủ yếu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội" 12/09/2017
12 22-HD/VPTW Hướng dẫn về ban hành một số văn bản của các cơ quan lãnh đạo đảng cấp tỉnh, thành phố 22/03/2017
13 14-HD/VPTW Hướng dẫn việc xây dựng và ban hành danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 14/12/2016
14 58-HD/VPTW Hướng dẫn xác định và ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 12/11/2015
15 27-HD/VPTW Hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy theo Thông tư số 03/2010/TT-BNV, ngày 29-4-2010 và Thông tư số 12/2010/TT-BNV, ngày 26-11-2010 của Bộ Nội vụ 10/12/2013
STT: 1 Số hiệu: 03-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn quản lý và sử dụng chữ ký số trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức đảng Ngày ban hành: 04/06/2021 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 62-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ đại hội đảng bộ các cấp Ngày ban hành: 04/02/2020 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 60-HD/VPTW Tên văn bản: Tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ngày ban hành: 17/01/2020 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 50-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn chỉnh lý tài liệu Ngày ban hành: 10/10/2019 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 52-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam Ngày ban hành: 10/10/2019 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 51-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn xây dựng Quy chế công tác văn thư và công tác lưu trữ Ngày ban hành: 10/10/2019 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 45-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn tổ chức giải mật tài liệu lưu trữ ở các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào lưu trữ lịch sử của Đảng ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và tài liệu lưu trữ tại lưu trữ lịch sử của Đảng ở cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày ban hành: 12/02/2019 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 40-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn số hoá tài liệu tại các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội Ngày ban hành: 07/11/2018 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 36-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng Ngày ban hành: 03/04/2018 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 29-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn tổ chức xác định giá trị tài liệu ở các cơ quan, tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội Ngày ban hành: 12/09/2017 Tải về:
STT: 11 Số hiệu: 30-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn thực hiện "Bảng thời hạn bảo quản mẫu những tài liệu chủ yếu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội" Ngày ban hành: 12/09/2017 Tải về:
STT: 12 Số hiệu: 22-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn về ban hành một số văn bản của các cơ quan lãnh đạo đảng cấp tỉnh, thành phố Ngày ban hành: 22/03/2017 Tải về:
STT: 13 Số hiệu: 14-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn việc xây dựng và ban hành danh mục thành phần tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày ban hành: 14/12/2016 Tải về:
STT: 14 Số hiệu: 58-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn xác định và ban hành danh mục các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của Đảng ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày ban hành: 12/11/2015 Tải về:
STT: 15 Số hiệu: 27-HD/VPTW Tên văn bản: Hướng dẫn về định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá chỉnh lý tài liệu giấy theo Thông tư số 03/2010/TT-BNV, ngày 29-4-2010 và Thông tư số 12/2010/TT-BNV, ngày 26-11-2010 của Bộ Nội vụ Ngày ban hành: 10/12/2013 Tải về: