CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 119/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định. 07/06/2024
2 02/CT-UBND Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 22/02/2022
3 135/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 13/01/2022
4 8086/UBND-VX Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế. 21/12/2021
5 16/CT-UBND Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 16/09/2021
6 10/CT-UBND Về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và điều hành thu chi ngân sách địa phương trong điều kiện chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 27/04/2020
7 09/CT-UBND Chỉ thị về việc đảm bảo cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh khi đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19 22/04/2020
8 08/CT-UBND Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 31/03/2020
9 30/2019/QĐ-UBND Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trích lập quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định 26/08/2019
STT: 1 Số hiệu: 119/KH-UBND Tên văn bản: Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ngày ban hành: 07/06/2024 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 02/CT-UBND Tên văn bản: Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Ngày ban hành: 22/02/2022 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 135/QĐ-UBND Tên văn bản: Quyết định Về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Ngày ban hành: 13/01/2022 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 8086/UBND-VX Tên văn bản: Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống tham nhũng trong đấu thầu, mua sắm thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư y tế, trang thiết bị y tế. Ngày ban hành: 21/12/2021 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 16/CT-UBND Tên văn bản: Chỉ thị về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Ngày ban hành: 16/09/2021 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 10/CT-UBND Tên văn bản: Về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội và điều hành thu chi ngân sách địa phương trong điều kiện chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 Ngày ban hành: 27/04/2020 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 09/CT-UBND Tên văn bản: Chỉ thị về việc đảm bảo cho học sinh, học viên, sinh viên trên địa bàn tỉnh khi đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch COVID-19 Ngày ban hành: 22/04/2020 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 08/CT-UBND Tên văn bản: Chỉ thị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 Ngày ban hành: 31/03/2020 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 30/2019/QĐ-UBND Tên văn bản: Sửa đổi một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định trích lập quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội đối với các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án đầu tư phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Định Ngày ban hành: 26/08/2019 Tải về: