CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 124-QĐ/TW Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị 04/10/2023
2 96-QĐ/TW Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. 02/02/2023
3 80-QĐ/TW Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử 18/08/2022
4 67-QĐ/TW Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 02/06/2022
5 60-QĐ/TW Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước 08/03/2022
6 37-QĐ/TW Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định những điều đảng viên không được làm 25/10/2021
7 24-QĐ/TW Quy định thi hành Điều lệ Đảng 30/07/2021
8 22-QĐ/TW Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng 28/07/2021
9 01-QĐ/TU Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định 07/04/2021
10 213-QĐ/TW Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú 02/01/2020
11 217-QĐ/TW Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet 02/01/2020
12 212-QĐ/TW Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện 30/12/2019
13 05-QĐ/TU Quy định về khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ lịch sử Đảng của Tỉnh ủy Bình Định 30/07/2019
14 05-QĐ/TU Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử Đảng của Tỉnh ủy Bình Định 07/03/2018
15 66-QĐ/TW Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hànhvà thể thức văn bản của Đảng 06/02/2017
16 270-QĐ/TW Quy định về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam 06/12/2014
STT: 1 Số hiệu: 124-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 04/10/2023 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị Ngày ban hành: 04/10/2023 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 96-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định số 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị. Ngày ban hành: 02/02/2023 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 80-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định số 80-QĐ/TW, ngày 18/8/2022 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử Ngày ban hành: 18/08/2022 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 67-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày ban hành: 02/06/2022 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 60-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước Ngày ban hành: 08/03/2022 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 37-QĐ/TW Tên văn bản: Ban Chấp hành Trung ương Đảng Quy định những điều đảng viên không được làm Ngày ban hành: 25/10/2021 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 24-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định thi hành Điều lệ Đảng Ngày ban hành: 30/07/2021 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 22-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng Ngày ban hành: 28/07/2021 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 01-QĐ/TU Tên văn bản: Quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số trong hoạt động giao dịch điện tử của các cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh Bình Định Ngày ban hành: 07/04/2021 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 213-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú Ngày ban hành: 02/01/2020 Tải về:
STT: 11 Số hiệu: 217-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet Ngày ban hành: 02/01/2020 Tải về:
STT: 12 Số hiệu: 212-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện Ngày ban hành: 30/12/2019 Tải về:
STT: 13 Số hiệu: 05-QĐ/TU Tên văn bản: Quy định về khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho Lưu trữ lịch sử Đảng của Tỉnh ủy Bình Định Ngày ban hành: 30/07/2019 Tải về:
STT: 14 Số hiệu: 05-QĐ/TU Tên văn bản: Quy định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khai thác, sử dụng tài liệu tại Lưu trữ lịch sử Đảng của Tỉnh ủy Bình Định Ngày ban hành: 07/03/2018 Tải về:
STT: 15 Số hiệu: 66-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hànhvà thể thức văn bản của Đảng Ngày ban hành: 06/02/2017 Tải về:
STT: 16 Số hiệu: 270-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam Ngày ban hành: 06/12/2014 Tải về: