CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 18-NQ/TU Nghị quyết số 18-NQ/TU Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 27/11/2023
2 17-NQ/TU Nghị quyết số 17-NQ/TU Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đâu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 12/10/2023
3 16-NQ/TU Nghị quyết số 16-NQ/TU Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 20/09/2023
4 15-NQ/TU Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương phướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 16/06/2023
5 14-NQ/TU Nghị quyết số 14-NQ/TU Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 06/04/2023
6 18-NQ/TW Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao 16/06/2022
7 19-NQ/TW Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 16/06/2022
8 20-NQ/TW Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới 16/06/2022
9 21-NQ/TW Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới 16/06/2022
10 15-NQ/TW Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 05/05/2022
11 38/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 17/03/2022
12 10-NQ/TW Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 10/02/2022
13 06-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 24/01/2022
14 31/2021/NQ-HDND Nghị Quyết Sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung của Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thông trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị Quyết 75/2018/NQ-HDND ngày 19 tháng 7 năm 2021 11/12/2021
15 92/2021/NQ-HĐND Nghị Quyết v/v không thu học phí học kỳ I năm 2021 - 2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập, học viên giáo dục thường xuyên gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định 11/12/2021
16 33/2021/NQ-HDND Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non thuộc diện chuyển đổi sang loại hình trường công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định 11/12/2021
17 37/2021/NQ-HDND Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán theo Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khảm bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định 11/12/2021
18 34/2021/NQ-HDND Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 11/12/2021
19 21/2021/NQ-HDND Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 11/12/2021
20 128/NĐ-CP Nghị quyết Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; 11/10/2021
STT: 1 Số hiệu: 18-NQ/TU Tên văn bản: Nghị quyết số 18-NQ/TU Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 Ngày ban hành: 27/11/2023 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 17-NQ/TU Tên văn bản: Nghị quyết số 17-NQ/TU Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đâu năm và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2023 Ngày ban hành: 12/10/2023 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 16-NQ/TU Tên văn bản: Nghị quyết số 16-NQ/TU Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ngày ban hành: 20/09/2023 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 15-NQ/TU Tên văn bản: Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX đã ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TU về tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và phương phướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 Ngày ban hành: 16/06/2023 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 14-NQ/TU Tên văn bản: Nghị quyết số 14-NQ/TU Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX về tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2023 Ngày ban hành: 06/04/2023 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 18-NQ/TW Tên văn bản: Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao Ngày ban hành: 16/06/2022 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 19-NQ/TW Tên văn bản: Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ngày ban hành: 16/06/2022 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 20-NQ/TW Tên văn bản: Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới Ngày ban hành: 16/06/2022 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 21-NQ/TW Tên văn bản: Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới Ngày ban hành: 16/06/2022 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 15-NQ/TW Tên văn bản: Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ngày ban hành: 05/05/2022 Tải về:
STT: 11 Số hiệu: 38/NQ-CP Tên văn bản: Nghị quyết ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 Ngày ban hành: 17/03/2022 Tải về:
STT: 12 Số hiệu: 10-NQ/TW Tên văn bản: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ngày ban hành: 10/02/2022 Tải về:
STT: 13 Số hiệu: 06-NQ/TW Tên văn bản: Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ngày ban hành: 24/01/2022 Tải về:
STT: 14 Số hiệu: 31/2021/NQ-HDND Tên văn bản: Nghị Quyết Sửa đổi, bổ sung Quy định một số nội dung của Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thông trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Nghị Quyết 75/2018/NQ-HDND ngày 19 tháng 7 năm 2021 Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về:
STT: 15 Số hiệu: 92/2021/NQ-HĐND Tên văn bản: Nghị Quyết v/v không thu học phí học kỳ I năm 2021 - 2022 đối với trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông trong các cơ sở giáo dục công lập, học viên giáo dục thường xuyên gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về:
STT: 16 Số hiệu: 33/2021/NQ-HDND Tên văn bản: Nghị quyết về cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với các trường mầm non thuộc diện chuyển đổi sang loại hình trường công lập tự chủ hoàn toàn về tài chính trên địa bàn tỉnh Bình Định Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về:
STT: 17 Số hiệu: 37/2021/NQ-HDND Tên văn bản: Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán theo Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khảm bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về:
STT: 18 Số hiệu: 34/2021/NQ-HDND Tên văn bản: Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ cho người lao động tỉnh Bình Định đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về:
STT: 19 Số hiệu: 21/2021/NQ-HDND Tên văn bản: Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Ngày ban hành: 11/12/2021 Tải về:
STT: 20 Số hiệu: 128/NĐ-CP Tên văn bản: Nghị quyết Ban hành Quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"; Ngày ban hành: 11/10/2021 Tải về: