CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 119/KH-UBND Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định. 07/06/2024
2 98-KH/TU Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bình Định 04/06/2024
3 99-KH/TU Kế hoạch thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII 04/06/2024
4 94-KH/TU Kế hoạch thực hiện Kết luận số 72-KL/TW 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại 07/05/2024
5 114-KH/BTCTW Kế hoạch số 114-KH/BTCTW, ngày 21/4/2023 của Ban Tổ chức Trung ương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 21/04/2023
6 53-KH/TU Kế hoạch số 53-KH/TU về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 21/03/2023
7 20-KH/TU Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 05/04/2022
8 09-KH/BTGTU Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bình Định năm 2022 20/01/2022
9 15-KH/TU Kế hoạch thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung 27/12/2021
10 01-KH/TU Kế hoạch phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 10/12/2020
11 73-KH/TU Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới 15/04/2020
12 37-KH/BTCTU Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, Xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 13/04/2020
13 35-KH/BTCTU Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thư V - năm 2020 01/04/2020
14 70-KH/TU Kế hoạch thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú” 24/02/2020
15 369-KH/BTGTW Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 18/02/2020
16 69-KH/TU Kế hoạch tổ chức các hoạt động cấp tỉnh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý 27/12/2019
17 49-KH/BTGTU Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiếp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng 23/10/2019
18 30-KH/BTCTU Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019 12/08/2019
19 40-KH/BTGTU Kế hoạch Tọa đàm khoa học “Bình Định, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” 12/08/2019
STT: 1 Số hiệu: 119/KH-UBND Tên văn bản: Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 47/NQ-CP ngày 15/4/2024 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ đến năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Bình Định. Ngày ban hành: 07/06/2024 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 98-KH/TU Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW, ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Bình Định Ngày ban hành: 04/06/2024 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 99-KH/TU Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 02/10/2023 của Bộ Chính trị về thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Ngày ban hành: 04/06/2024 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 94-KH/TU Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Kết luận số 72-KL/TW 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại Ngày ban hành: 07/05/2024 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 114-KH/BTCTW Tên văn bản: Kế hoạch số 114-KH/BTCTW, ngày 21/4/2023 của Ban Tổ chức Trung ương thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2023 Ngày ban hành: 21/04/2023 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 53-KH/TU Tên văn bản: Kế hoạch số 53-KH/TU về sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ngày ban hành: 21/03/2023 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 20-KH/TU Tên văn bản: Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 Ngày ban hành: 05/04/2022 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 09-KH/BTGTU Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bình Định năm 2022 Ngày ban hành: 20/01/2022 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 15-KH/TU Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Kết luận số 14-KL/TW ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung Ngày ban hành: 27/12/2021 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 01-KH/TU Tên văn bản: Kế hoạch phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 Ngày ban hành: 10/12/2020 Tải về:
STT: 11 Số hiệu: 73-KH/TU Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới Ngày ban hành: 15/04/2020 Tải về:
STT: 12 Số hiệu: 37-KH/BTCTU Tên văn bản: Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, Xây dựng hệ thống chính trị năm 2020 Ngày ban hành: 13/04/2020 Tải về:
STT: 13 Số hiệu: 35-KH/BTCTU Tên văn bản: Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thư V - năm 2020 Ngày ban hành: 01/04/2020 Tải về:
STT: 14 Số hiệu: 70-KH/TU Tên văn bản: Kế hoạch thực hiện Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị về “Trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú” Ngày ban hành: 24/02/2020 Tải về:
STT: 15 Số hiệu: 369-KH/BTGTW Tên văn bản: Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ngày ban hành: 18/02/2020 Tải về:
STT: 16 Số hiệu: 69-KH/TU Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức các hoạt động cấp tỉnh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và mừng Xuân Canh Tý Ngày ban hành: 27/12/2019 Tải về:
STT: 17 Số hiệu: 49-KH/BTGTU Tên văn bản: Kế hoạch tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp tiếp tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ngày ban hành: 23/10/2019 Tải về:
STT: 18 Số hiệu: 30-KH/BTCTU Tên văn bản: Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2019 Ngày ban hành: 12/08/2019 Tải về:
STT: 19 Số hiệu: 40-KH/BTGTU Tên văn bản: Kế hoạch Tọa đàm khoa học “Bình Định, 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh” Ngày ban hành: 12/08/2019 Tải về: