CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 487-CV/BTGTU V/v tăng cường cung cấp thông tin cho Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh 10/05/2022
2 02/CT-TTg Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia 26/04/2022
3 32-HD/BTGTU Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 26/04/2022
4 14-CTr/TU Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh 21/04/2022
5 34-KL/TW Về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 18/04/2022
6 20-KH/TU Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 05/04/2022
7 32-KL/TW Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ 30/03/2022
8 38/NQ-CP Nghị quyết ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 17/03/2022
9 60-QĐ/TW Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước 08/03/2022
10 02/CT-UBND Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 22/02/2022
11 18-CT/TU Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 22/02/2022
12 10-NQ/TW Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 10/02/2022
13 06-NQ/TW Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 24/01/2022
14 09-KH/BTGTU Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bình Định năm 2022 20/01/2022
15 424-TB/TU Thông báo ý kiến Thường trực Tỉnh ủy chủ trương không tổ chức tiếp khách đến thăm, chúc Tết nhân dịp Xuân 2022 và Tết Nguyễn đán Nhâm Dần 18/01/2022
16 12-HD/BTCTW Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên 18/01/2022
17 13-CT/TW Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 17/01/2022
18 135/QĐ-UBND Quyết định Về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 13/01/2022
19 38-HD/BTGTW Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022 13/01/2022
20 12-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới 05/01/2022
STT: 1 Số hiệu: 487-CV/BTGTU Tên văn bản: V/v tăng cường cung cấp thông tin cho Trang Thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Ngày ban hành: 10/05/2022 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 02/CT-TTg Tên văn bản: Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia Ngày ban hành: 26/04/2022 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 32-HD/BTGTU Tên văn bản: Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng Ngày ban hành: 26/04/2022 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 14-CTr/TU Tên văn bản: Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Ngày ban hành: 21/04/2022 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 34-KL/TW Tên văn bản: Về Chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 Ngày ban hành: 18/04/2022 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 20-KH/TU Tên văn bản: Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 Ngày ban hành: 05/04/2022 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 32-KL/TW Tên văn bản: Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ Ngày ban hành: 30/03/2022 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 38/NQ-CP Tên văn bản: Nghị quyết ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 Ngày ban hành: 17/03/2022 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 60-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước Ngày ban hành: 08/03/2022 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 02/CT-UBND Tên văn bản: Chỉ thị phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 Ngày ban hành: 22/02/2022 Tải về:
STT: 11 Số hiệu: 18-CT/TU Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XX) về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028 Ngày ban hành: 22/02/2022 Tải về:
STT: 12 Số hiệu: 10-NQ/TW Tên văn bản: Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược địa chất, khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ngày ban hành: 10/02/2022 Tải về:
STT: 13 Số hiệu: 06-NQ/TW Tên văn bản: Nghị quyết của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 Ngày ban hành: 24/01/2022 Tải về:
STT: 14 Số hiệu: 09-KH/BTGTU Tên văn bản: Kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi tỉnh Bình Định năm 2022 Ngày ban hành: 20/01/2022 Tải về:
STT: 15 Số hiệu: 424-TB/TU Tên văn bản: Thông báo ý kiến Thường trực Tỉnh ủy chủ trương không tổ chức tiếp khách đến thăm, chúc Tết nhân dịp Xuân 2022 và Tết Nguyễn đán Nhâm Dần Ngày ban hành: 18/01/2022 Tải về:
STT: 16 Số hiệu: 12-HD/BTCTW Tên văn bản: Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về nghiệp vụ công tác đảng viên Ngày ban hành: 18/01/2022 Tải về:
STT: 17 Số hiệu: 13-CT/TW Tên văn bản: Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 Ngày ban hành: 17/01/2022 Tải về:
STT: 18 Số hiệu: 135/QĐ-UBND Tên văn bản: Quyết định Về việc ban hành một số chỉ tiêu và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Ngày ban hành: 13/01/2022 Tải về:
STT: 19 Số hiệu: 38-HD/BTGTW Tên văn bản: Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Phong Sắc (01/02/1902 - 01/02/2022 Ngày ban hành: 13/01/2022 Tải về:
STT: 20 Số hiệu: 12-CT/TW Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới Ngày ban hành: 05/01/2022 Tải về: