CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 283/TB-VPCP Thông báo 283/TB-VPCP 2020 kết luận Thủ tướng tại cuộc họp phòng, chống COVID-19 08/08/2020
2 164/TB-VPCP Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 23/04/2020
3 42/NQ-CP Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 09/04/2020
4 122/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 24/03/2020
5 86/TB-VPCP Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính Phủ về phòng, chống dịch COVID-19 06/03/2020
6 1605/VPCP-KSTT Về việc đôn đốc, hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương 03/03/2020
7 15/2020/NĐ-CP Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử 03/02/2020
STT: 1 Số hiệu: 283/TB-VPCP Tên văn bản: Thông báo 283/TB-VPCP 2020 kết luận Thủ tướng tại cuộc họp phòng, chống COVID-19 Ngày ban hành: 08/08/2020 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 164/TB-VPCP Tên văn bản: Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 Ngày ban hành: 23/04/2020 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 42/NQ-CP Tên văn bản: Nghị quyết về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 Ngày ban hành: 09/04/2020 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 122/TB-VPCP Tên văn bản: Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 Ngày ban hành: 24/03/2020 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 86/TB-VPCP Tên văn bản: Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính Phủ về phòng, chống dịch COVID-19 Ngày ban hành: 06/03/2020 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 1605/VPCP-KSTT Tên văn bản: Về việc đôn đốc, hướng dẫn chuẩn hóa chế độ báo cáo và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của bộ, cơ quan, địa phương Ngày ban hành: 03/03/2020 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 15/2020/NĐ-CP Tên văn bản: Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử Ngày ban hành: 03/02/2020 Tải về: