CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Danh sách Văn bản chỉ đạo
STT Số hiệu Tên văn bản Ngày ban hành Tải về
1 25-CT/TW Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới 25/10/2023
2 67-QĐ/TW Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 02/06/2022
3 32-KL/TW Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ 30/03/2022
4 60-QĐ/TW Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước 08/03/2022
5 13-CT/TW Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 17/01/2022
6 08-CT/TW CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 20/08/2021
7 09-KL/TW Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên 09/07/2021
8 06-CT/TW Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới 24/06/2021
9 05-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 23/06/2021
10 46-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 28/07/2020
11 80-KL/TW Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân 20/06/2020
12 43-CT/TW Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới 08/04/2020
13 173-TB/TW Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng 06/04/2020
14 42-CT/TW Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai 24/03/2020
15 03-HD/TW Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng 20/03/2020
16 79-CV/TW Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra 29/01/2020
17 217-QĐ/TW Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet 02/01/2020
18 66-QĐ/TW Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hànhvà thể thức văn bản của Đảng 06/02/2017
19 270-QĐ/TW Quy định về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam 06/12/2014
STT: 1 Số hiệu: 25-CT/TW Tên văn bản: Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 25/10/2023 của Ban Bí thư về tiếp tục củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở trong tình hình mới Ngày ban hành: 25/10/2023 Tải về:
STT: 2 Số hiệu: 67-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định số 67-QĐ/TW, ngày 02/6/2022 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngày ban hành: 02/06/2022 Tải về:
STT: 3 Số hiệu: 32-KL/TW Tên văn bản: Về tiêu chuẩn, điều kiện đối với lãnh đạo hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ Ngày ban hành: 30/03/2022 Tải về:
STT: 4 Số hiệu: 60-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định số 60-QĐ/TW ngày 08/3/2022 của Ban Bí thư về tổ chức đảng trong các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, ngân hàng thương mại nhà nước Ngày ban hành: 08/03/2022 Tải về:
STT: 5 Số hiệu: 13-CT/TW Tên văn bản: Chỉ thị số 13-CT/TW, ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028 Ngày ban hành: 17/01/2022 Tải về:
STT: 6 Số hiệu: 08-CT/TW Tên văn bản: CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về lãnh đạo đại hội đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Ngày ban hành: 20/08/2021 Tải về:
STT: 7 Số hiệu: 09-KL/TW Tên văn bản: Kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về xác định trình độ lý luận chính trị đối với cán bộ, đảng viên Ngày ban hành: 09/07/2021 Tải về:
STT: 8 Số hiệu: 06-CT/TW Tên văn bản: Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới Ngày ban hành: 24/06/2021 Tải về:
STT: 9 Số hiệu: 05-CT/TW Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững đến năm 2030 Ngày ban hành: 23/06/2021 Tải về:
STT: 10 Số hiệu: 46-CT/TW Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2022 - 2027 Ngày ban hành: 28/07/2020 Tải về:
STT: 11 Số hiệu: 80-KL/TW Tên văn bản: Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân Ngày ban hành: 20/06/2020 Tải về:
STT: 12 Số hiệu: 43-CT/TW Tên văn bản: Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới Ngày ban hành: 08/04/2020 Tải về:
STT: 13 Số hiệu: 173-TB/TW Tên văn bản: Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng Ngày ban hành: 06/04/2020 Tải về:
STT: 14 Số hiệu: 42-CT/TW Tên văn bản: Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai Ngày ban hành: 24/03/2020 Tải về:
STT: 15 Số hiệu: 03-HD/TW Tên văn bản: Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng Ngày ban hành: 20/03/2020 Tải về:
STT: 16 Số hiệu: 79-CV/TW Tên văn bản: Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 của Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra Ngày ban hành: 29/01/2020 Tải về:
STT: 17 Số hiệu: 217-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử trên mạng thông tin diện rộng của Đảng và trên mạng Internet Ngày ban hành: 02/01/2020 Tải về:
STT: 18 Số hiệu: 66-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định về thể loại, thẩm quyền ban hànhvà thể thức văn bản của Đảng Ngày ban hành: 06/02/2017 Tải về:
STT: 19 Số hiệu: 270-QĐ/TW Tên văn bản: Quy định về Phông Lưu trữ Đảng Cộng sản Việt Nam Ngày ban hành: 06/12/2014 Tải về: