CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Quốc phòng - An ninh
CÔNG TÁC TIẾP CÔNG DÂN VÀ GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO: Đúng pháp luật, kịp thời hạ nhiệt “điểm nóng”
Thứ năm 22/09/2022 11:21

Thời gian qua, chính quyền các địa phương và các ngành chức năng trong tỉnh triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, kịp thời giải quyết đúng quy định các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân, không để xảy ra tình huống phức tạp; góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nghiêm túc, đúng quy định

Theo Ban Tiếp công dân (TCD) tỉnh, thời gian qua, chính quyền các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành trên địa bàn tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả việc TCD thường xuyên, định kỳ, đột xuất theo quy định của Luật TCD và Nghị định số 64/ NĐ-CP của Chính phủ (quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật TCD). Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo (KNTC), kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, các địa phương và cơ quan, đơn vị gắn việc TCD, xử lý đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân với tuyên truyền, giải thích, vận động người dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách. Phối hợp với cơ quan Thanh tra theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan Nhà nước có liên quan trong việc giải quyết KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân; góp phần hạn chế tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, giải quyết chậm trễ đối với các vụ việc thuộc thẩm quyền.

Tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân huyện Tuy Phước. Ảnh: Thanh tra huyện Tuy Phước

Theo thống kê, từ ngày 1.8.2021 đến ngày 31.7.2022, các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 1.995 lượt/2.769 người đến trụ sở ban TCD và các cơ quan Nhà nước trình bày 1.779 vụ KNTC, kiến nghị, phản ánh. Qua đó, các cấp, các ngành hướng dẫn công dân thực hiện KNTC, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định pháp luật; giải thích, thuyết phục công dân chấp hành quyết định giải quyết đã có hiệu lực của cấp thẩm quyền; chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các vụ việc thuộc thẩm quy ền.

Giải quyết kịp thời

Theo Thanh tra tỉnh, hầu hết nội dung KNTC, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến lĩnh vực đất đai, thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất để triển khai các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển KT-XH. Một số vụ việc khiếu nại, kiến nghị có tính chất đông người đã được chính quyền các địa phương và các cấp, ngành liên quan kịp thời tiếp nhận, xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 210 cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân ở các cấp. Hầu hết cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn phù hợp, được bồi dưỡng nghiệp vụ, đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu công việc.

Trong thời gian từ ngày 1.8.2021 đến ngày 31.7.2022, các cấp, các ngành đã tiếp nhận, xử lý 3.066 đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh. Trong đó, có 590 vụ việc khiếu nại; 39 vụ việc tố cáo; 1.144 vụ việc kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp.

Đến cuối tháng 7.2022, trong số 590 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã giải quyết 517 vụ việc (đạt hơn 87,6%); đã tổ chức thi hành 403/517 quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật. Qua đó, kiến nghị khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp cho công dân gần 5,5 tỷ đồng và hơn 29.990 m2 đất các loại.

Đối với 39 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền, thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã giải quyết 37 vụ (hơn 94,8%); đã tổ chức thi hành 29/37 quyết định xử lý về tố cáo có hiệu lực pháp luật. Qua giải quyết tố cáo, các cấp, các ngành chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, chấn chỉnh công tác quản lý tại các cơ quan, đơn vị có phát sinh đơn thư tố cáo. Đồng thời, chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 1 vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Ông Nguyễn Văn Thơm, Chánh Thanh tra tỉnh, nhìn nhận: Các cấp, các ngành đã phân loại, xử lý đơn KNTC, kiến nghị, phản ánh theo đúng trình tự, thủ tục. Việc thụ lý, giải quyết đơn KNTC theo thẩm quyền đảm bảo đúng quy định pháp luật; công tác kiểm tra, xác minh đơn KNTC được thực hiện công khai, minh bạch.

Theo đánh giá của UBND tỉnh, thời gian qua, nhiều ngành, địa phương chú trọng chỉ đạo tăng cường theo dõi, nắm chắc tình hình KNTC của công dân trong phạm vi thuộc thẩm quyền quản lý; kịp thời chỉ đạo giải quyết ngay từ khi phát sinh tại cơ sở, không để xảy ra tình huống phức tạp, bị động. Quá trình giải quyết đã chú trọng thực hiện tốt việc tổ chức đối thoại với công dân; vận dụng linh hoạt, phù hợp các chính sách, pháp luật, bảo đảm giải quyết dứt điểm vụ việc.

MINH NHÂN - Nguồn Báo Bình Định