CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tài liệu tuyên truyền
Tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024)
Thứ ba 11/06/2024 15:09

Ngày 04/6/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 109-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm được tổ chức có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương; bảo đảm thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động.

Nội dung tuyên truyền: Tập trung vào quá trình thành lập, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong 95 năm qua, gắn với lịch sử đấu tranh cách mạng của Đảng và dân tộc; khẳng định vị trí, vai trò, nhiệm vụ to lớn của tổ chức Công đoàn Việt Nam và giai cấp công nhân Việt Nam trong tiến trình cách mạng Việt Nam, đặc biệt là trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam; kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XIV Công đoàn tỉnh Bình Định; phản ánh sinh động các phong trào thi đua, cuộc vận động, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác; đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, xuyên tạc vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn, kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước, xâm phạm an ninh, an toàn và trật tự xã hội…

Một số hoạt động trọng tâm như: Hưởng ứng và tham gia các hoạt động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức; phát động đợt thi đua trong công nhân, viên chức, người lao động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; tổ chức gặp mặt, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua trong công nhân, viên chức, người lao động các cấp; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên Internet, mạng xã hội, cổ động trực quan, bản tin thông báo nội bộ, cổng/trang thông tin điện tử, các ấn phẩm tuyên truyền, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, sinh hoạt của các tổ chức chính trị - xã hội, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên…

Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Định giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền tại đây!

Kim Thoa