CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY - BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH: Ký kết Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026
Thực hiện Chương trình phối hợp số 04-CTr/BDVTW-TCCT ngày 22/01/2022 về thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2022 - 2026,  Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ký kết Chương trình số 06-CTr/BDVTU-BCH ngày 26/4/2022 về phối hợp thực hiện công tác dân vận giai đoạn 2022 - 2026.