CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chính trị
Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị
Thứ ba 09/07/2024 16:10

Sáng 9-7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu Trung ương tại Phòng họp Diên Hồng (Nhà Quốc hội) kết nối đến 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Toàn cảnh hội nghị tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tham dự Hội nghị có Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Lương Cường; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Tại điểm cầu Hội trường 2A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Tại tỉnh Bình Định, hội nghị được kết nối tới trên 185 điểm cầu với trên 17.272 đại biểu tham dự. Dự hội nghị tại điểm cầu hội trường Tỉnh ủy 2A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn có các đồng chí: Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Kim Toàn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đang nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu nghe đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW và hướng dẫn thực hiện Quy định; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương quán triệt nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW.

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Cương - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Đối với Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới

Thứ nhất, việc ban hành Quy định số 144-QĐ/TW là bước cụ thể hóa Kết luận 21 ngày 25/10/2021 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến," "tự chuyển hóa", khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức với việc cụ thể hóa 5 điều, 19 nội dung để Đảng ta thực sự là đạo đức văn minh như lời Bác Hồ đã dạy và xứng đáng với niềm tin yêu của Nhân dân vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thứ hai, mọi cán bộ, đảng viên phải tự quán triệt, thực sự thấm nhuần sâu sắc quy định này và phải thực hành các chuẩn mực đạo đức một cách tự giác, thường xuyên. Làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng, nổi bật của người cán bộ, đảng viên, trở thành vũ khí sắc bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ; đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ;  làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng, định hướng thúc đẩy xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa xã hội lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, làm cho văn hóa, con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực để phát triển và bảo vệ đất nước.

Thứ ba, từng chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu các cấp chính quyền trong hệ thống chính trị cần phải đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương trong thực hiện; đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đặc biệt, phải đề cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nhân dân, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng.

Thứ tư, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức, yêu nước, tôn trọng Nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời. Phải làm cho bổn phận và trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân, luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức, không bị cám dỗ trước tiền tài, vật chất, danh phẩm.

Thứ năm, các cơ quan thông tấn báo chí, tuyên truyền cần nắm chắc, tuân thủ nghiêm ngặt tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để Nhân dân nhận thức rõ hơn quyết tâm chính trị của Đảng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đấu tranh phòng, chống chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia giám sát việc cán bộ, đảng viên, thông tin chuẩn mực đạo đức cách mạng, bảo vệ cái đúng, cái tốt đấu tranh phê phán loại bỏ các quan điểm, hành vi trái đạo đức cách mạng, đạo đức Cộng sản.

Đối với Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thứ nhất, căn cứ vào Chỉ thị của Bộ Chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng bộ cấp mình, bảo đảm để cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu đúng, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị một cách đồng bộ, thống nhất từ Trungương đến cơ sở.

Thứ hai, các cấp ủy lãnh đạo chuẩn bị tốt các dự thảo văn kiện trình đại hội, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện của cấp mình và cấp trên. Quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện trình đại hội cần phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, dành thời gian tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các tổ chức, cá nhân theo quy định. Tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng xây dựng báo cáo chính trị của đảng bộ, đây là báo cáo trung tâm có vai trò định hướng cho các văn kiện khác; đồng thời tiếp thu những quan điểm chỉ đạo, chủ trương, định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và của cấp trên. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu cao với tinh thần tự phê bình và phê bình, nhìn thẳng và sự thật, nhất là đánh giá cho đúng những kết quả, ưu điểm cũng như những khuyết điểm, yếu kém, làm rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan và đề ra được các giải pháp để khắc phục có hiệu quả.

Thứ ba, công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của cấp ủy đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu theo quy định. Quá trình thực hiện phải làm đúng nguyên tắc, đúng quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu cử cấp ủy các cấp. Công tác chuẩn bị nhân sự phải chú ý cả về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu và số lượng, trong đó cần đặc biệt coi trọng chất lượng, không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn; chú ý tỷ lệ nữ, cán bộ trẻ ở mỗi cấp theo quy định và định hướng của Trung ương; phấn đấu đổi mới không dưới một phần ba tổng số các ủy viên trong nhiệm kỳ. Chú ý kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức chính sách trong công tác nhân sự, nhất là việc bố trí công tác và thực hiện chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, bảo đảm đoàn kết, thống nhất cao.

Thứ tư, tiếp tục tập trung lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sinh động để lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kết luận, giải quyết những tồn đọng, bức xúc trong dư luận, cán bộ, đảng viên và nhân dân theo thẩm quyền. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật của Đảng; đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh phòng, chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động cơ hội nhằm chống phá Đảng và Nhà nước ta chia rẽ, làm mất đoàn kết nội bộ

Thứ năm, giao cho Ban Tổ chức Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương ban hành hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp.

Bảo Giang