CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tài liệu tuyên truyền
Tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024)
Thứ hai 08/07/2024 07:44

Ngày 01/7/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy vừa ban hành Hướng dẫn số 111-HD/BTGTU về tuyên truyền kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).

Với chủ đề “Hà Nội - Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người - Nơi hội tụ, kết tinh và tỏa sáng những giá trị cao quý, tiêu biểu của dân tộc”, các nội dung tuyên truyền được tập trung vào ý nghĩa, giá trị lịch sử to lớn của Ngày Giải phóng Thủ đô; truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và tự hào về Thủ đô nghìn năm văn hiến, anh hùng. Những thành tựu vĩ đại của Đảng và dân tộc ta đã đạt được trong sự nghiệp cách mạng đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; lịch sử, văn hóa, con người Hà Nội, những thành tựu nổi bật của Thủ đô sau 70 năm giải phóng, đặc biệt là sau gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước. Những cống hiến, đóng góp của các tầng lớp Nhân dân, sự hy sinh to lớn của các thế hệ đi trước trong quá trình đấu tranh, bảo vệ, xây dựng, phát triển Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến; phát hiện, nhân rộng gương tập thể, cá nhân tiêu biểu trong lao động sản xuất, học tập và công tác trên các lĩnh vực, trong các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Công tác tuyên truyền kỷ niệm được tiến hành bằng nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, mang tính giáo dục sâu sắc; kết hợp tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của tỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Định giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền tại đây!

Kim Thoa