CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Tài liệu tuyên truyền
Tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029
Thứ hai 18/12/2023 10:54

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biên soạn “Đề cương tuyên truyền Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029”. Trang thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Bình Định giới thiệu toàn văn Đề cương tuyên truyền này.

Xem Đề cương tuyên truyền tại đây!

                                                                              Ngọc Hiền