CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Theo gương Bác
Noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, rèn đức, luyện tài, xây dựng đất nước hùng cường
Thứ hai 20/05/2024 06:47

Hôm nay, kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh - Lãnh tụ thiên tài, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam. Cuộc đời của Người là biểu tượng cao đẹp nhất về chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Lớn lên trong cảnh nước mất, nhà tan, chứng kiến các cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp của nhân dân ta theo các khuynh hướng khác nhau đều lần lượt thất bại, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước. Bôn ba khắp năm châu, bốn biển, hòa mình vào cuộc sống của nhân dân lao động để tìm tòi, nghiên cứu thực tiễn cách mạng, Người đã đến với chủ nghĩa Mác-Lênin và tìm thấy ở đó con đường cứu nước, cứu dân. Với trí tuệ thiên tài, tầm nhìn vượt thời đại, Người đã tiếp thu và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, dần xây dựng một hệ thống lý luận về cách mạng giải phóng dân tộc phù hợp với thực tiễn cách mạng Việt Nam và tích cực chuẩn bị mọi mặt cho sự ra đời của một chính đảng cách mạng.

Năm 1930, Người chủ trì Hội nghị thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và thông qua Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về đường lối chính trị, về tổ chức của các phong trào yêu nước. Từ đây, cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi tới những thắng lợi vinh quang, làm nên một thời đại rực rỡ, huy hoàng nhất trong lịch sử dân tộc - Thời đại Hồ Chí Minh.

Cách mạng nước ta dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, kiên định đường lối giải phóng dân tộc gắn liền với giải phóng giai cấp và giải phóng con người, độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội, đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, đi tới những thắng lợi vinh quang, làm nên một thời đại rực rỡ, huy hoàng nhất trong lịch sử dân tộc - Thời đại Hồ Chí Minh.

Đó là thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dẫn đến sự ra đời nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước do nhân dân làm chủ đầu tiên trong lịch sử dân tộc; là những cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ chống thực dân Pháp, đánh đuổi đế quốc Mỹ, thống nhất non sông, cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng và những bài học lịch sử, Đảng ta đã khởi xướng và lãnh đạo nhân dân ta tiến hành thành công công cuộc đổi mới đất nước, mở ra bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta.

Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam, những thắng lợi có ý nghĩa lịch sử và thời đại của cách mạng Việt Nam thế kỷ 20 khẳng định công lao to lớn, tầm nhìn, vai trò, bản lĩnh, trí tuệ và uy tín của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cả cuộc đời vì nước, vì dân, Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu, một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời, trở thành nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam của cách mạng Việt Nam trong mọi giai đoạn lịch sử. Sự nghiệp cách mạng vô cùng phong phú, vĩ đại của Người là tài sản vô giá của dân tộc ta, đồng thời là đóng góp quý báu vào sự nghiệp cách mạng của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, vào sự phát triển những tinh hoa tư tưởng và văn hóa của nhân loại.

Mãi mãi nhớ ơn công lao trời bể của Người, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta luôn kiên định con đường mà Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong thời kỳ mới, tiếp tục đẩy mạnh công cuộc đổi mới đất nước, đạt những thành tựu to lớn hơn nữa, làm cho đất nước ngày càng phát triển, đời sống của nhân dân ngày càng ấm no, vai trò, vị thế Việt Nam không ngừng được củng cố và nâng cao trên trường quốc tế. Trước mắt, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân nêu cao trách nhiệm, nỗ lực triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đã đề ra, quyết tâm đạt kết quả bứt phá trong năm 2024 - năm bản lề, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thiết thực kỷ niệm Ngày sinh của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trong đó, mỗi cá nhân, tổ chức tích cực thi đua lao động, không ngừng đổi mới, sáng tạo, nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, phát triển toàn diện các ngành, lĩnh vực và kinh tế-xã hội địa phương, góp phần thúc đẩy nền kinh tế đất nước tăng trưởng nhanh, bền vững.

Các cán bộ, đảng viên với vai trò hạt nhân lãnh đạo tăng cường trách nhiệm nêu gương, dám nói, dám làm, dám đương đầu với những khó khăn, thử thách, hành động cụ thể, quyết liệt, đặt lợi ích chung lên trên hết, vì mục tiêu phát triển của đất nước, vì chất lượng cuộc sống của nhân dân. Mỗi cấp ủy, tổ chức đảng không ngừng đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ thật sự có năng lực công tác, trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng những yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ mới.

Với tất cả niềm kính yêu và nhớ thương vô hạn, chúng ta mãi khắc sâu những lời dạy của Người, luôn giữ gìn, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy mạnh mẽ nguồn nội lực, quyết tâm hiện thực hóa những khát vọng phát triển, xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, viết tiếp bản anh hùng ca thời đại Hồ Chí Minh.

Nguồn Báo Điện tử Nhân dân