CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Hoạt động của lãnh đạo tỉnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) và Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI)
Thứ ba 29/08/2023 13:49

Sáng ngày 29/8/2023, tại Hội trường Tỉnh ủy, đồng chí Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và 10 năm thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Quang cảnh Hội nghị

 

Theo báo cáo, qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI)Chương trình hành động số 17-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác dân vận trên địa bàn tỉnh được tăng cường, đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò công tác dân vận được nâng lên. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới, sát thực tiễn; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội không ngừng đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở, sát hơn với từng địa bàn, từng đối tượng; phong trào thi đua “Dân vận khéo” được triển khai ngày càng sâu rộng, với nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, việc làm tốt. Sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong thực hiện công tác dân vận ngày càng gắn bó chặt chẽ, hiệu quả hơn...

Bên cạnh đó, việc tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW được các cấp ủy, tổ chức đảng trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, tạo chuyển biến quan trọng trong nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng và chính quyền các cấp trong phát huy vai trò của  Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã xác định công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và đã chủ động lựa chọn nội dung, đối tượng góp ý gắn với các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, của các địa phương, đơn vị và những vấn đề được đông đảo Nhân dân quan tâm. Công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã từng bước đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả, góp phần quan trọng trong nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ được giao; phát huy dân chủ xã hội     chủ nghĩa, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị vững mạnh.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Trung ương trên địa bàn tỉnh còn những tồn tại, hạn chế, đáng chú ý là: phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy, điều hành của chính quyền một số địa phương chậm đổi mới, thiếu năng động, sáng tạo, chưa quan tâm đúng mức trong lãnh đạo thực hiện công tác dân vận; công tác tập hợp, vận động quần chúng, phát triển tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên gặp nhiều khó khăn; việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền nhiều nơi còn lúng túng; công tác nắm bắt, giải quyết một số vấn đề bức xúc, nổi cộm của Nhân dân có lúc chưa kịp thời, có việc còn tồn đọng, kéo dài…

Tại Hội nghị các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận, làm rõ những mặt đã làm được, những tồn tại, hạn chế, cũng như kiến nghị, đề xuất một số biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW và Quyết định số 218-QĐ/TW của Trung ương đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội; củng cố, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với Nhân dân và xây dựng hệ thống chính trị trong tỉnh vững mạnh; niềm tin của Nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp được củng cố, tăng cường.

 

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu kết luận Hội nghị

 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận trong thời gian tới, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng trong tỉnh cần thấm nhuần tư tưởng “dân là gốc” và các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận; phát huy vai trò, trách nhiệm của hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, nhất là các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong công tác dân vận; thực hiện nghiêm Quy chế Dân vận của các cơ quan trong hệ thống chính trị, cơ chế “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ” và phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, lấy sự hài lòng của người dân và sự đồng thuận xã hội làm thước đo đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị các cấp.

Trong tổ chức thực hiện cần triển khai đồng bộ, có hiệu quả các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định trong Nghị quyết 25-NQ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Trung ương và các chương trình, kế hoạch thực hiện của Tỉnh ủy. Trong đó, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng cần xác định rõ trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác dân vận; thường xuyên, kịp thời cho chủ trương, định hướng, đặt ra yêu cầu đối với công tác dân vận trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là trong ban hành các chủ trương, chính sách và trong thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội có tác động trực tiếp đến sản xuất, đời sống của Nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát, khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác dân vận; củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện công tác dân vận; phân công cấp ủy viên phụ trách, phân công đảng viên có năng lực, uy tín thực hiện công tác dân vận. Đồng thời, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan trong hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần thấm nhuần sâu sắc phương châm: “Cấp ủy lãnh đạo, chính quyền thực hiện, Mặt trận và các đoàn thể tham mưu, nòng cốt” trong thực hiện công tác dân vận. Trên cơ sở đó, tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa vai trò tham mưu, nòng cốt trong thực hiện công tác dân vận của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể; nâng cao trách nhiệm của chính quyền, các cơ quan hành chính các cấp, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện công tác dân vận.

Song song với đó cần tiếp tục tạo cơ chế, điều kiện để Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, nhất là tham gia góp ý, hoàn thiện các chủ trương, nghị quyết, phương thức lãnh đạo của cấp ủy; các chương trình, dự án và sự quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; sự tu dưỡng, rèn luyện và tinh thần, trách nhiệm thực thi công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm tiếp thu, giải trình của cấp ủy, chính quyền, các cơ quan hành chính nhà nước và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong tiếp thu ý kiến góp ý của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và Nhân dân.

Văn Tuấn  - Văn phòng Tỉnh ủy