CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Chính trị
Phát huy vai trò của Bản tin Thông báo nội bộ trong sinh hoạt chi bộ
Thứ hai 08/07/2024 10:31

Bản tin Thông báo nội bộ (Bản tin) của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy được phát hành lần đầu tiên vào năm 1992. Bản tin được biên soạn, phát hành và cấp phát đến các tổ chức cơ sở đảng trong tỉnh phục vụ nhu cầu nghiên cứu lý luận, định hướng tư tưởng trong sinh hoạt chi bộ. Đây là tài liệu chính thống, cung cấp thông tin quan trọng, góp phần tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, góp phần tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác biên soạn và phát hành Bản tin

Trong những năm qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, công tác biên soạn, phát hành Bản tin ngày càng được nâng cao về chất lượng và số lượng, đến nay đã xuất bản 264 số Bản tin với 89.680 quyển được phổ biến rộng rãi đến các chi, đảng bộ trong tỉnh. Hàng tháng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn, phát hành đầy đủ, kịp thời Bản tin đến các tổ chức cơ sở đảng với số lượng 4.700 quyển, đảm bảo 100% chi bộ được cấp phát Bản tin đúng quy định.

Một số ấn phẩm Bản tin Thông báo nội bộ tỉnh Bình Định (Ảnh K.T)

Từ khi ra đời cho đến nay, Bản tin đã thực hiện năm lần đổi mới, cải tiến về nội dung và hình thức thể hiện. Hình thức của Bản tin ngày càng được cải tiến theo hướng đơn giản, nhỏ gọn, dễ tiếp cận. Nội dung Bản tin được xây dựng theo hướng phù hợp với các bước của một buổi sinh hoạt chi bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chọn lọc thông tin, sử dụng Bản tin của cấp ủy chi bộ. Với kết cấu gồm 8 chuyên mục chính: Lời Bác dặn; Định hướng sinh hoạt tư tưởng; Kỷ niệm các ngày lễ lớn trong tháng; Tin trong tỉnh; Người tốt, việc tốt làm theo gương Bác; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Tin trong nước, thế giới; Văn bản mới. Các chuyên mục của Bản tin được cơ cấu hợp lý, có tính định hướng cao, cung cấp những thông tin quan trọng trong sinh hoạt chi bộ.

Công tác biên soạn Bản tin được chuẩn bị công phu, qua nhiều bước kiểm duyệt; quy trình viết và biên tập tin, bài, ảnh được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, bảo đảm đúng thời gian theo quy định. Thành viên Ban Biên tập thường xuyên đổi mới phương pháp nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, qua đó việc lựa chọn tin, bài đưa vào Bản tin đảm bảo thiết thực, phù hợp. Bản tin đã nhận được sự quan tâm đón đọc, nghiên cứu của đông đảo cán bộ, đảng viên.

Phát huy vai trò Bản tin trong sinh hoạt chi bộ

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nghiên cứu sử dụng, khai thác và quản lý hiệu quả Bản tin trong các buổi sinh hoạt chi bộ gắn với thực hiện tốt Kết luận số 18-KL/TW ngày 22/9/2017 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW ngày 31/3/2007 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng sử dụng Bản tin Thông báo nội bộ trong sinh hoạt chi bộ với cách thức phù hợp, đa dạng và linh hoạt. Các chi, đảng bộ đều bố trí thời lượng hợp lý trong sinh hoạt định kỳ để phổ biến nội dung Bản tin. Một số đảng bộ cơ sở ở xã, phường, thị trấn đã chọn lọc các tin, bài trong Bản tin để phát trên đài truyền thanh cơ sở. Bên cạnh đó, các báo cáo viên, tuyên truyền viên sử dụng Bản tin làm tài liệu nghiên cứu, tuyên truyền về tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị, đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch, giải thích, làm rõ những vấn đề quan trọng, nhạy cảm về đối nội, đối ngoại… góp phần phục vụ tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân.

Bản tin Thông báo nội bộ đã trở thành tài liệu quan trọng, là một phần không thể thiếu trong sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua. Qua quá trình khai thác, sử dụng hiệu quả Bản tin đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, qua đó, tích cực vận động, tuyên truyền quần chúng Nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kim Thoa