CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
Ban Tổ chức Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024
Thứ ba 02/07/2024 14:10

Sáng 02/7/2024, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Các đồng chí: Nguyễn Giờ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Phạm Vĩnh Thái - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Lê Minh Tuấn - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đồng chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, công chức Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 6 tháng đầu năm 2024, ngành tổ chức xây dựng Đảng trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã chủ động tham mưu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy tổ chức quán triệt, cụ thể hóa các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng thành chương trình, kế hoạch, quy định phù hợp với thực tế của địa phương, đơn vị; bám sát các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2024 để tập trung tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ cấp ủy cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về công tác tổ chức xây dựng Đảng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp mình đã đề ra.

Kịp thời tham mưu rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy và các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện cấp ủy quản lý bảo đảm đồng bộ, liên thông trong công tác cán bộ. Tham mưu triển khai toàn diện các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng…

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn, sắp xếp, bố trí cán bộ; theo dõi, đôn đốc việc sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; tham mưu cấp ủy thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, kịp thời thẩm tra, xác minh hồ sơ phục vụ công tác cán bộ, kết nạp đảng viên...Đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức xây dựng Đảng từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được kiện toàn và nâng cao chất lượng, tích cực trong đổi mới phương pháp công tác, lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực, ý thức, trách nhiệm và hiệu quả công tác của cán bộ, công chức làm công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và đề xuất, kiến nghị một số nội dung về công tác phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng, quy hoạch và đào tạo cán bộ…

Khung cảnh Hội nghị

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy lưu ý: 6 tháng cuối năm dự báo tình hình còn nhiều khó khăn. Ban Tổ chức các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy phải tiếp tục nỗ lực để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đồng thời phải tích cực tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030 và thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tập trung tham mưu đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp về công tác xây dựng Đảng; làm tốt công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ do cấp ủy giao; thực hiện các nghị quyết, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức, bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường xây dựng Đảng về cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.

Đồng chí Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu kết luận tại Hội nghị

Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức cơ sở đảng, chủ động tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên ở những địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn và trong các đơn vị kinh tế tư nhân; tham mưu ban thường vụ cấp ủy chỉ đạo kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên và tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp năm 2024. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát; xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh….

Tiếp tục tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ trong diện quy hoạch để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới. Đồng thời tiếp tục tham mưu công tác nhân sự kịp thời, đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, các cấp ủy phải rà soát việc thành lập các tiểu ban phục vụ đại hội.

Sau Hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục bám sát các nhiệm vụ chương trình công tác năm 2024 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, tập trung tham mưu triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng theo nhiệm vụ đã xác định. Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và bồi dưỡng nguồn để kết nạp đảng, rà soát, sàng lọc đảng viên không đủ tư cách ra khỏi đảng. Tăng cường công tác phối hợp để thực hiện nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả tốt hơn.

THIÊN TRÚC