CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
HỘI NGHỊ GIAO BAN CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI TỈNH VÀ CÁC CƠ QUAN PHỐI HỢP 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024
Thứ hai 17/06/2024 17:01

Chiều ngày 17/6/2024, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác dân vận 6 tháng đầu năm và triển khai công tác dân vận 6 tháng cuối năm 2024 với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, đơn vị lực lượng vũ trang và các cơ quan phối hợp. Đ/c Nguyễn Thị Phong Vũ - UVBTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị giao ban với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan phối hợp về công tác dân vận 6 tháng đầu năm 2024.

6 tháng đầu năm 2024, các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác dân vận; kịp thời xây dựng chương trình và triển khai thực hiện công tác dân vận có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào những những nhiệm vụ chính trị của địa phương, các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát liên quan đến công tác dân vận và thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực. Ý thức, trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên được nâng lên, nhất là người đứng đầu; công tác cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số, công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong giám sát, góp ý xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống người dân có nhiều chuyển biến rõ nét.

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tổ chức nhiều hoạt động đa dạng, phong phú, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Hoạt động giám sát, phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được quan tâm nâng cao chất lượng, hiệu quả, trở thành hoạt động thường xuyên, trọng tâm. Sự phối hợp giữa các ngành, lực lượng vũ trang và các cơ quan liên quan trong công tác vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ngày càng chặt chẽ, góp phần quan trọng tăng cường đồng thuận xã hội, khơi dậy tình yêu nước, tiềm năng, sức sáng tạo của Nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, công tác dân vận trên một số lĩnh vực vẫn chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Tại hội nghị, các đồng chí đại biểu đã nhìn nhận, chỉ rõ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất những kiến nghị, giải pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác dân vận trong thời gian đến.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ – UVBTV, Trưởng Ban phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và các cơ quan phối hợp cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác dân vận; tập trung nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp, trọng tâm là tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận; tăng cường nắm tình hình Nhân dân, dân tộc, tôn giáo để kịp thời tham mưu cấp ủy chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề nhân dân bức xúc, những vấn đề phức tạp, phát sinh từ cơ sở; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ; tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; tăng cường công tác dân vận các cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp trong tỉnh. Phát huy vai trò công tác dân vận trong quy hoạch, xây dựng và triển khai các dự án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, các chính sách về dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh./.

                                                                                 Lệ Hằng