CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
MỘT SỐ KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG CỦA ĐẢNG BỘ KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH TRONG NĂM 2023
Thứ ba 30/01/2024 09:38

Trong năm 2023, cả nước nói chung, tỉnh ta nói riêng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; tuy nhiên, các cấp uỷ đảng trong Khối đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Đảng ủy Khối tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi năm 2023

Những kết quả nổi bật trong năm 2023

Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã kịp thời ban hành các kế hoạch, hướng dẫn cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy để triển khai trong Đảng bộ Khối như: Ban hành Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối năm 2023; Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023; Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Kế hoạch sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết và các chương trình hành động thực hiện đại hội đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025…

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tổ chức 12 hội nghị thông tin cho hơn 1.784 lượt cấp ủy, báo cáo viên cơ sở; mở 06 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đối tượng kết nạp đảng cho 408 quần chúng ưu tú; 03 lớp Bồi dưỡng lý luận chính trị đảng viên mới cho 255 đảng viên mới kết nạp; tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và giao lưu “Gương cán bộ, đảng viên điển hình trong học tập và làm theo Bác”, qua đó, khen thưởng 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai biên soạn tập sách “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định (2001 - 2022)”. Chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ trong Khối tổ chức quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII) cho 98,72% đảng viên tham gia và 97,84% quần chúng tham gia, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XIII) cho 99,66% đảng viên và 97,84% quần chúng; tổ chức triển khai học tập chuyên đề năm 2023 của Đảng bộ tỉnh cho đảng viên và quần chúng. Tổ chức Hội thi Bí thư Chi bộ giỏi lần thứ III - năm 2023; phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023” do Tỉnh ủy tổ chức, có 145 bài tham gia (đã xét, chọn 36 bài gửi dự thi ở cấp tỉnh), đã khen thưởng cho 02 tập thể và 05 cá nhân có nhiều thành tích trong hưởng ứng và tham gia; tổ chức Tọa đàm “Phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo 35 của Đảng ủy Khối, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng”.

Công tác phát triển đảng viên và tạo nguồn kết nạp đảng viên, quản lý đảng viên được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cơ sở quan tâm thực hiện. Trong năm, đã phát triển 210 đảng viên mới (đạt 100% kế hoạch năm, đạt 4,12% tổng số đảng viên của toàn Đảng bộ Khối) nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ Khối lên 5.136 đảng viên; chuyển đảng chính thức cho 193 đảng viên dự bị; phát thẻ đảng viên cho 163 trường hợp; tiếp nhận và chuyển sinh hoạt đảng cho 201 đảng viên; đề nghị tặng Huy hiệu 30 năm, 40 năm tuổi Đảng cho 26 đảng viên; quyết định kết thúc hoạt động 01 chi bộ; chuyển 02 chi bộ thành đảng bộ cơ sở và 01 đảng bộ cơ sở thành chi bộ cơ sở. Hiện nay, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh có 72 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc (trong đó, có 26 chi bộ cơ sở; 46 đảng bộ cơ sở với 340 chi bộ trực thuộc và 08 đảng bộ bộ phận với 31 chi bộ trực thuộc).

Đảng ủy Khối tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) và giao lưu “Gương cán bộ, đảng viên điển hình trong học tập và làm theo Bác”

Công tác cán bộ và bảo vệ chính trị nội bộ được các cấp ủy trong Khối chú trọng. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn 02 Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối, nhiệm kỳ 2020 - 2025; tiếp nhận việc luân chuyển và điều động Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối ra quyết định kiện toàn nhân sự cấp ủy, UBKT tại 26 tổ chức cơ sở đảng; giao quyền phụ trách cấp ủy, tổ chức đảng tại 08 chi, đảng bộ cơ sở; tham gia ý kiến nhận xét, đánh giá đối với 46 đồng chí cán bộ lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị Trung ương; kết luận tiêu chuẩn chính trị 713 trường hợp (tăng 31,3% so với năm 2022).

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối thực hiện hoàn thành 17 cuộc kiểm tra, giám sát theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023. Ủy ban Kiểm tra và các ban của Đảng ủy Khối đã kiểm tra đối với 15 tổ chức đảng và 03 đảng viên; giám sát 12 tổ chức đảng và 05 đảng viên. Các đảng ủy cơ sở đã tiến hành kiểm tra 70 chi bộ, giám sát chuyên đề 49 chi bộ. Các chi bộ đã kiểm tra đảng viên chấp hành đối với 2.610 đảng viên. Đảng bộ Khối đã thi hành kỷ luật 12 đảng viên; trong đó, kỷ luật khai trừ 01 đảng viên, cảnh cáo 02 đảng viên và khiển trách 09 đảng viên.

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và các cấp uỷ cơ sở đã lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể triển khai tốt các hoạt động theo chương trình công tác đề ra; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội công đoàn cơ sở ơ quan, đơn vị nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đoàn Khối các cơ quan tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Một số nhiệm vụ tập trung triển khai trong năm 2024

Năm 2024 là năm bản lề thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV Đảng bộ Khối và nghị quyết đại hội các cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các cấp uỷ trong Khối tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm 2024 đảm bảo tiến độ, chất lượng và yêu cầu, trong đó tập trung một số nội dung sau:

Một là, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị để chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị trong năm 2024. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, 7, 9 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ gắn với thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức”; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, triển khai quyết liệt, hiệu quả kế hoạch chỉ đạo của tỉnh. Đồng thời, phối hợp xem xét, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra để chủ động tham mưu, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm 2024, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hai là, các chi, đảng bộ ban hành kịp thời, đầy đủ các chương trình, kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy. Đặc biệt, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2024.

Ba là, các cấp ủy thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, có biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII); tăng cường công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác những thông tin sai lệch, các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc, kích động, chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên internet, mạng xã hội.

Bốn là, các cấp ủy trong Khối tập trung chỉ đạo, hướng dẫn và chuẩn bị nội dung, các điều kiện để tổ chức đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Năm là, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Thực hiện nghiêm túc việc phân công cấp ủy viên tham dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ hàng tháng; tăng cường các giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Quan tâm công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo về số lượng và chất lượng.

Sáu là, thực hiện đúng các quy trình công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng theo hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh ủy và của Đảng ủy Khối. Chủ động nắm tình hình, kịp thời phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Kịp thời giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên và xem xét, đề nghị xử lý tổ chức đảng, đảng viên vi phạm theo thẩm quyền của từng cấp.

Bảy là, tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng về thực hiện công tác dân vận, nhất là công tác dân vận của chính quyền ở các cơ quan, đơn vị; gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động hội viên, đoàn viên thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện để các tổ chức đoàn thể triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Cảnh Miên – Văn phòng ĐUK