CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy Bình Định “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023
Thứ tư 24/01/2024 09:17

Năm 2023 là năm bản lề để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng ủy Văn phòng đã chủ động phối hợp cùng lãnh đạo Văn phòng chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, cán bộ, đảng viên và quần chúng triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn và nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị trong sạch, vững mạnh.

Hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn.

Cán bộ, công chức đã kịp thời tổng hợp tình hình báo cáo cho lãnh đạo Văn phòng để tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tham mưu xây dựng Chương trình làm việc của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2023, các chương công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh; kế hoạch thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng; báo cáo phục vụ các hội nghị sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, quyết định, kết luận của Trung ương; tổ chức các hội nghị quán triệt, tuyên truyền, nghiên cứu học tập các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh và các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Phối hợp tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Bình Định lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bình Định lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028; tổ chức diễn tập phòng thủ tỉnh Bình Định “BĐ-23”; Quy hoạch tỉnh Bình Định thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuẩn bị nội dung và các điều kiện phục vụ Thường trực Tỉnh ủy tiếp và làm việc với các đoàn công tác của Trung ương, các sự kiện, hội nghị, tiếp xã giao các đoàn công tác nước ngoài; phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy; đảm bảo cơ sở vật chất - kỹ thuật, phương tiện phục vụ chung cho Văn phòng và các ban của Tỉnh ủy; phục vụ chu đáo các chuyến thăm và làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với các địa phương, ngành, đơn vị; các đoàn khách Trung ương, các tỉnh bạn, các địa phương, các ban, ngành trong tỉnh đến thăm và làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh ủy.

Văn bản hóa kịp thời các kết luận của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chỉnh sửa, nhân sao, phát hành, tiếp nhận, chuyển giao văn bản và điện mật đi - đến bảo đảm chính xác, kịp thời (tiếp nhận 4.325 văn bản đến, chỉnh sửa, phát hành 1.791 văn bản đi); quản lý trang thiết bị, tài liệu kỹ thuật mật mã tuyệt đối an toàn. Đảm bảo nhiệm vụ thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng mạng thông tin diện rộng của Tỉnh ủy; phối hợp triển khai Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan đảng tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, Dự án số hóa tài liệu Kho Lưu trữ Lịch sử Tỉnh ủy, phối hợp phục vụ các hội nghị trực tuyến và triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông quốc gia. Xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách Đảng năm 2022; tham mưu xây dựng kế hoạch phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023. Tổ chức lập và xây dựng, phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Đảng năm 2024 theo quy định.

Công tác cơ yếu - công nghệ thông tin có chuyển biến tích cực, bảo đảm chính xác, kịp thời, an toàn bí mật, giải quyết tốt điện đi - đến; phục vụ tốt sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy. Thường xuyên nâng cấp, rà soát hệ thống phòng, chống virus, cảnh báo an toàn thông tin, đảm bảo các hệ thống mạng hoạt động liên tục; nâng cấp, xử lý sự cố phần mềm cơ sở dữ liệu đảng viên, phần mềm chuyên dùng của Ủy ban Kiểm tra đảng; chỉnh sửa hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp cho các đơn vị; cập nhật phần mềm ký số văn bản mới cho các cơ quan đơn vị; đôn đốc gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông quốc gia; đảm bảo hệ thống hội nghị trực tuyến phục vụ tốt các hội nghị.

Nhờ làm tốt các mặt công tác chuyên môn, cơ quan Văn phòng Tỉnh ủy giữ vững danh hiệu cơ quan văn hóa, cơ quan an toàn về an ninh trật tự loại xuất sắc năm 2023; có 52/52 cán bộ, công chức và người lao động được công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến, 04 đồng chí được đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, 09 đồng chí được Chánh Văn phòng Tỉnh ủy tặng giấy khen, 12 đồng chí được công nhận Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở năm 2023

Công tác xây dựng Đảng và đoàn thể chính trị được quan tâm đúng mức

Đảng ủy luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, công chức, người lao động. Tập trung quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ, các sự kiện lớn của đất nước…; triển khai học tập, quán triệt Chuyên đề năm 2023 của Đảng bộ tỉnh Bình Định “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy tính tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 và lần thứ 8 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến 100% đảng viên và quần chúng trong Đảng bộ. Đồng thời, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, không “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; không tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Qua đó, góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc trong nhận thức, tu dưỡng, rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đảng bộ Văn Phòng Tỉnh ủy nhận Giấy khen “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023 do Ban Thường Đảng ủy Khối trao tặng

Đảng ủy, các cấp ủy chi bộ đã duy trì việc sinh hoạt định kỳ để triển khai kịp thời các ý kiến chỉ đạo, nhiệm vụ, kế hoạch của cấp ủy cấp trên; chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ tại các chi bộ trực thuộc ngày càng được nâng lên. Trong năm, các chi bộ đã tổ chức 16 buổi sinh hoạt chuyên đề với nhiều nội dung phong phú, phù hợp; Đảng ủy tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 – 2025; tách Chi bộ Tài chính - Quản trị để thành lập 02 chi bộ mới (Chi bộ Phòng Tài chính đảng và Chi bộ Phòng Quản trị); Đảng ủy, Đảng bộ, các chi bộ thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). Đảng bộ và các chi bộ đăng ký thực hiện mô hình “Đảng bộ cơ sở 4 tốt”, “chi bộ trực thuộc 4 tốt”. Theo đó, cuối năm Đảng ủy đã đánh giá, phân loại các chi bộ, đảng viên theo quy định (có 04 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có 02 chi bộ đạt 04 tốt; có 60 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 09 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 03 đồng chí hoàn thành nhiệm vụ).

Công tác cán bộ được quan tâm đúng mức. Đảng ủy đã kịp thời kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ; phối hợp với lãnh đạo Văn phòng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kiện toàn 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng, kiện toàn 03 trưởng phòng và 01 phó trưởng phòng; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025 - 2030 và rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025; quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, công chức (cử 27 lượt đảng viên, công chức tham gia lớp cao cấp, trung cấp lý luận chính trị, quản lý nhà nước, kiến thức QPAN đối tượng 3,…). Trong năm, Đảng bộ đã phát triển được 03 đảng viên mới, thực hiện nghiêm túc việc quản lý đảng viên.

Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong đảng được tăng cường thực hiện. Trong năm, Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã hoàn thành kế hoạch kiểm tra, giám sát tại 04 chi bộ và 01 đồng chí phó bí thư chi bộ; các chi bộ đã thực hiện kiểm tra đảng viên chấp hành Điều lệ đảng đối với 48/63 đồng chí (đạt 76,2%).

Đảng ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động các đoàn thể. Đã chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023 - 2028; Công đoàn tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao, chăm lo cải thiện, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, đoàn viên, nhất là trong các dịp lễ, tết; phối hợp với cơ quan tổ chức thăm tặng quà cho đơn vị được phân công kết nghĩa (Làng Tà Điệk, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh).

Từ những nỗ lực phấn đấu toàn diện trên các mặt công tác xây dựng Đảng, đoàn thể và nhiệm vụ chính trị năm 2023, Đảng ủy, Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy được Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Công đoàn được BTV Cong đoàn Viên chức tỉnh đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bảo Giang