CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH ĐỊNH

Các ban xây dựng Đảng
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Định tiếp tục tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát
Thứ tư 15/03/2023 07:06

Năm 2022, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp các cấp ủy, tổ chức đảng và cơ quan liên quan của tỉnh tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 16 Quy chế phối hợp trong thực hiện trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đồng thời tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung các Quy chế phối hợp này cũng như Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với UBKT Đảng ủy Công an Trung ương, UBKT Đảng ủy Quân khu 5, UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, góp phần thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đảng, xây dựng Đảng bộ tỉnh Bình Định trong sạch, vững mạnh.

 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp với các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng (tháng 3/2022)

Để triển khai thực hiện hiệu quả các Quy chế phối hợp, ngay sau khi ban hành, UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan phối hợp đã tiến hành quán triệt đến cán bộ, công chức cơ quan; phân công lãnh đạo, cán bộ, công chức theo dõi, tham mưu để tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp. Định kỳ, đột xuất, UBKT Tỉnh ủy báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, việc phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan có liên quan để chỉ đạo giải quyết các kiến nghị, đề xuất, những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát...

Năm 2022, UBKT Tỉnh ủy phối hợp với các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan liên quan tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo và báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII theo Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị theo chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Nội chính Trung ương.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy xây dựng, tổ chức thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Kết quả, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện và hoàn thành 07 cuộc kiểm tra, 07 cuộc giám sát chuyên đề và 01 cuộc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm. Cụ thể: Kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 01 tổ chức đảng về việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; kiểm tra, giám sát 10 tổ chức đảng và 14 đảng viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 các khóa XI, XII và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; thực hiện chế độ kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định. Tham mưu, giúp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ đảng viên giai đoạn 2020 - 2025” kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và kết quả tổ chức thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU ngày 14/5/2021 của Tỉnh ủy đối với 02 ban thường vụ và 02 đồng chí bí thư cấp ủy cấp huyện. Phối hợp thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với UBKT Đảng ủy Quân khu 5, UBKT Đảng ủy Công an Trung ương và UBKT Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, gắn với thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

UBKT Tỉnh ủy đã phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham gia ý kiến đánh giá, nhận xét 717 lượt cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý về công tác cán bộ. Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy tham mưu, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định, kết luận, hướng dẫn của Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; ban hành Quy trình xem xét, giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; phối hợp với Thanh tra tỉnh thông báo, trao đổi thông tin liên quan đến hoạt động thanh tra, giải quyết đơn thư tố cáo, khiếu nại của công dân, các kết luận thanh tra. Phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bình Định đăng tải tuyên truyền các văn bản mới của Trung ương, các tin bài về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, thông báo kết quả các kỳ họp của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. UBKT Tỉnh ủy đã tiếp nhận và chuyển đến các cơ quan 61 đơn, đồng thời tiếp nhận thông báo kết quả giải quyết đơn của các cơ quan phối hợp về UBKT Tỉnh ủy theo quy định.

Đối với các cơ quan Trung ương, UBKT Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp xây dựng và thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ, hàng năm theo Quy chế phối hợp, trong đó bao gồm sự phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Bộ đội Biên phòng, Đảng ủy Quân khu 5 với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự phối hợp giữa UBKT Đảng ủy các lực lượng vũ trang Trung ương với UBKT Tỉnh ủy. Năm 2022, UBKT Tỉnh ủy phối hợp Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân khu 5 cử cán bộ tham gia đoàn kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương và chính sách hậu phương quân đội đối với 01 Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện; trao đổi thống nhất về nội dung, đối tượng, xây dựng chương trình công tác năm và phối hợp tiến hành kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự tỉnh; phối hợp với Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tiến hành giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy và đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Bên cạnh đó, đã phối hợp cho ý kiến nhân sự quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng, nhận xét đánh giá cuối năm đối với các đồng chí lực lượng vũ trang thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (24 trường hợp trong năm 2022). Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy các đơn vị thường xuyên trao đổi thông tin về công tác kiểm tra, giám sát, xem xét thi hành kỷ luật đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên trong lực lượng vũ trang, quân đội của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được trong việc phối hợp giữa UBKT Tỉnh ủy với các cơ quan liên quan vẫn còn những tồn tại, hạn chế: việc trao đổi, cung cấp thông tin cho UBKT Tỉnh ủy của một số tổ chức đảng, cơ quan liên quan về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng theo Quy chế phối hợp chưa thường xuyên, nhất là những thông tin liên quan đến tình hình vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên về lĩnh vực công tác nội chính, công tác cán bộ, tài chính, đầu tư…; việc mời thành viên Ủy ban và cán bộ cơ quan Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tham dự các kỳ họp thường kỳ hoặc đột xuất nội dung liên quan đến công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng chưa thường xuyên, liên tục. Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên là sự chưa quan tâm đúng mức đến tổ chức thực hiện theo trách nhiệm, quyền hạn được quy định của Quy chế phối hợp của một số cơ quan, đơn vị; cán bộ, công chức trực tiếp theo dõi, tham mưu thực hiện Quy chế phối hợp chưa bám sát vào trách nhiệm phối hợp của cơ quan phối hợp để tham mưu cho lãnh đạo cơ quan cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa các Quy chế phối hợp trong năm 2023, UBKT Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu, như: tăng cường phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng nói chung và các Quy chế phối hợp nói riêng để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của đảng viên, cán bộ, công chức, trước hết là các thành viên ban cán sự đảng, đảng đoàn, các cấp ủy viên và lãnh đạo các cơ quan có Quy chế phối hợp, bảo đảm cho việc thực hiện được thống nhất, chặt chẽ và hiệu quả. Bên cạnh đó, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ các Quy chế phối hợp, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm và những lĩnh vực, vụ việc nổi cộm, bức xúc mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Các cơ quan phối hợp tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện Quy chế phối hợp, phân công cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức để chỉ đạo, theo dõi, tham mưu thực hiện tốt Quy chế phối hợp; chủ động cung cấp, trao đổi những thông tin, tài liệu liên quan đến dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên, nhất là tổ chức đảng cấp dưới trực tiếp và cán bộ, đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý các cơ quan tiếp nhận, thu thập được thông qua các đơn thư tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân, qua thực hiện nhiệm vụ chuyên môn (thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, tiếp xúc cử tri, theo dõi quản lý cán bộ và các hoạt động nghiệp vụ khác) để UBKT Tỉnh ủy theo dõi, giám sát, kiểm tra đối với tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên theo thẩm quyền hoặc tham mưu, giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp trong tuyên truyền, phổ biến về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng theo quy định./.

Thanh Vân - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy